آدرس پستی

مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، روبروی پلیس راه طرق، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

پست الکترونیک

Majiddashti46@gmail.com

کد پستی: ۶۶۴۱۶-۹۱۶۵۹
تلفن :   ۰۵۱۳۳۸۲۲۳۰۲      ۰۵۱۳۳۸۲۲۳۵۲      ۹-۰۵۱۳۳۴۰۹۱۳۷
فاکس: ۰۵۱۳۳۸۲۲۳۹۰