اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی خراسان رضوی

رشته تحصیلی

شماره عضویت

کد ملی

نام

نام خانوادگی

ردیف

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی-دارویی ۱۳۹۷۰۰ ۱۵۵****۷۴۱ مجید دشتی ۱
دکتری تخصصی جنگلکاری ۱۳۹۷۰۱ ۴۵۹****۶۵۵ علیرضا زارع ۲
کارشناسی ارشد  مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری ۱۳۹۷۰۲ ۰۹۴****۱۶۲ غلامرضا حسینی بمرود ۳
دانشجوی دکتری تخصصی اقتصاد  کشاورزی ۱۳۹۷۰۳ ۰۹۱****۴۰۸ حسین روحانی ۴
  ۱۳۹۷۰۴ ۰۹۴****۶۷۱ سعیده مختاری خبازان ۵
کارشناسی ارشد علوم گیاهی ۱۳۹۷۰۵ ۰۹۰۰****۷۵ سید غلامرضا فیض ۶
کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۷۰۶ ۰۸۵****۳۶۳ محمدشاهین دانشمندی ۷
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۰۷ ۰۹۴****۹۴۳ زهرا ابراهیمی ۸
کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۰۸ ۵۲۲****۷۸۹ فاطمه مقیمی گلمکانی ۹
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۰۹ ۰۷۰****۷۱۶ فرزانه غلامی ۱۰
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۱۰ ۰۹۲****۵۴۷ حامد حائری ۱۱
دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۷۱۱ ۰۹۱****۰۰۶ سید فاضل فاضلی کاخکی ۱۲
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۱۲ ۰۸۹****۴۹۸ مهسا مصلحی ۱۳
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۱۳ ۰۹۲****۳۶۰ آرزو شهیدی ۱۴
  ۱۳۹۷۱۴ ۰۹۴****۸۱۹ ایمان اسمعیل زاده عزبیکی ۱۵
دکتری تخصصی اگرو اکولوژی ۱۳۹۷۱۵ ۰۷۹****۰۸۱ علیرضا قاسمی آریان ۱۶
دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی ۱۳۹۷۱۶ ۰۹۲****۸۵۱ رضا محبتی ۱۷
دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی ۱۳۹۷۱۷ ۵۲۲****۷۷۵ علی غلامپور ۱۸
کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی ۱۳۹۷۱۸ ۰۹۴****۰۹۲ علی آویشی ۱۹
کارشناسی مامایی ۱۳۹۷۱۹ ۲۶۹****۵۲۹ آذر ادهمی ۲۰
دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی ۱۳۹۷۲۰ ۰۹۳****۴۹۸ مهدی آخوندی ۲۱
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۱ ۰۹۳****۴۲۶ فاطمه نجاتی حسینی ۲۲
دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری -گیاهان دارویی و صنعتی ۱۳۹۷۲۲ ۰۹۳****۰۷۲ طیبه نام دوست ۲۳
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۳ ۰۹۳****۵۸۱ زهرا حسن بارانی ۲۴
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۴ ۰۹۲****۵۱۱ لیلا جمهوری شوکت آباد ۲۵
کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۵ ۰۰۳****۳۳۷ بدرالزمان ایرجی ۲۶
کارشناسی ارشد مهندسی زراعت ۱۳۹۷۲۶ ۶۵۲****۶۸۲ محمدرضا غفوری نیا ۲۷
دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۷۲۷ ۰۸۲****۲۸۳ سودابه عین افشار ۲۸
کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۸ ۰۹۳****۰۲۵ نسرین نادری خادم ۲۹
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۹ ۰۹۴****۳۸۰ زهره نوروزی ۳۰
کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ۱۳۹۷۳۰ ۰۹۴****۱۷۲ سعید امامی ۳۱
کارشناسی ارشد زراعت ۱۳۹۷۳۱ ۰۸۷****۵۹۴ براتعلی غلامی ۳۲
  ۱۳۹۷۳۲ ۰۹۳****۶۹۵ علی شریفی ۳۳
دانشجوی کارشناسی ارشد  اصلاح نژاد دام ۱۳۹۷۳۳ ۰۷۰****۶۸۴ محمدامین شهنوازی ۳۴
دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد ۱۳۹۷۳۴ ۰۸۴****۷۰۷ سید اکبر شیری ۳۵
کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان  دارویی ۱۳۹۷۳۵ ۰۹۳****۶۴۱ عبدالله رستگار پیمانی ۳۶
۱۳۹۷۳۶ ۰۹۴****۴۳۵ بی بی مریم هاشمی ۳۷
۱۳۹۷۳۷ ۰۷۰****۴۵۷ فهیمه خداوردی ۳۸
کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۳۸ ۴۴۳****۲۶۵ منصوره مجاهدیان ۳۹
کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۳۹ ۱۲۸****۵۵۸ هاجر نوری ۴۰
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -مبارزه با علفهای هرز ۱۳۹۷۴۰ ۵۷۴****۷۳۳ علی علوی کیا ۴۱
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۴۱ ۰۹۴****۶۵۹ کمال ضیافتی ۴۲
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دارویی و معطر ۱۳۹۷۴۲ ۰۹۳****۸۱۱ علی نوعی ۴۳
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۳ ۰۹۳****۶۶۳ عطیه نعمتی زاده ۴۴
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۴ ۵۲۲****۸۱۱ اقدس وهاب ۴۵
دانشجوی کارشناسی  ارشد فیزیولوژی گیاهی ۱۳۹۸۴۵ ۳۱۲****۱۱۸ سودابه نظرپور ۴۶
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۶ ۰۶۳****۱۹۳ مریم عیدی ۴۷
  ۱۳۹۸۴۷ ۰۹۲****۷۸۲ سید علی ناقدی فر ۴۸
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۸ ۰۷۸****۳۹۰ الناز گودآسیایی ۴۹
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۹ ۰۹۲****۰۴۹ فاطمه عوض زاده ۵۰
دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی ۱۳۹۸۵۰ ۰۹۳****۹۷۷ سارا قارونی کاردانی ۵۱
دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی ۱۳۹۸۵۱ ۰۹۴****۸۶۴ فاطمه آزاد دیسفانی ۵۲
کارشناسی فناوری زراعت- گیاهان  دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۲ ۰۷۹****۷۳۵ سیدیاسر مرادی ۵۳
  ۱۳۹۸۵۳ ۰۹۳****۵۹۴ سیدرضا موسوی شایق ۵۴
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۴ ۰۹۳****۷۸۶ محمد جواد اشراقی ۵۵
کارشناسی ارشد زیست گیاهی ۱۳۹۸۵۵ ۰۹۳****۴۳۷ رعنا فرجی ۵۶
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۶ ۰۹۴****۲۸۲ اعظم امیری مجد ۵۷
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۷ ۰۹۲****۱۵۰ سارا مومنی ۵۸
کارشناسی ارشد زراعت ۱۳۹۸۵۸ ۶۴****۸۰۹۰ سمیه رضائی ۵۹
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۹ ۰۹۲****۲۲۳ علی غلامی ۶۰
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۰ ۰۹۲۳۴۱۶۹۱۹ حسن امینیان ۶۱
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۱ ۰۹۲****۳۴۷ محدثه یوسفی بنهنگی ۶۲
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۲ ۰۹۲****۶۳۴ محمد علیپور ۶۳
دانشجوی کاردانی تولبد و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۳ ۰۶۹****۸۷۶ فائزه برادران کرمانی ۶۴
۱۳۹۸۶۴ ۱۰۶****۱۵۶ جلیل تقی آبادی ۶۵
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۵ ۰۹۳****۸۲۱ فرزانه میری ۶۶
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۶ ۰۸۴****۴۰۰ علی میرزایی ۶۷
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۷ ۰۶۹****۳۰۱ امیرحسین دوستگان ۶۸
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۸ ۰۹۱****۹۹۸ محدثه حیدری ۶۹
دانشجوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۱۳۹۸۶۹ ۰۶۹****۱۰۱ امیرمحمد ذوالفقاری ۷۰
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۰ ۰۷۶****۷۴۱ اکرم صلاحی رودی ۷۱
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۱ ۱۰۵****۵۱۴ مهران بکائیان ۷۲
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۲ ۱۸۱****۳۲۴ عارف قیم ۷۳
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۳ ۰۶۹۰****۲۱۰ رسول محمودی ۷۴
کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ۱۳۹۸۷۴ ۰۸۱****۶۴۷ سیدحسین حسینی کیا ۷۵
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۵ ۰۹۴****۹۴۲ اکرم زاهدی ۷۶
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۶ ۲۱۳****۶۴۵ روجا واحدی ۷۷
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۷ ۰۶۹****۲۲۶ مهدیه خدامی ۷۸
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۸ ۰۶۹****۰۵۹ عادله محبوب مقدم ۷۹
دانشجوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۱۳۹۸۷۹ ۰۶۹****۱۲۹ علی ناطقی ۸۰
دانشجوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۱۳۹۸۸۰ ۰۶۹****۶۳۰ محسن صائبی ۸۱
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۸۱ ۶۲۴****۴۵۷ هانیه ایزدی ۸۲
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۸۲ ۶۵۱****۰۹۱ نسرین تازیک ۸۳
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۸۳ ۰۷۰****۷۸۹۷ فاطمه ارشدشیخ آبادی ۸۴
کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۸۴ ۰۶۹****۳۵۱ سجاد یاحسین ۸۵
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۸۵ ۰۶۹****۳۴۹ عادله رباطی ۸۶
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۸۶ ۰۹۲****۲۱۳ ریحانه یزدپور ۸۷
دانشجوی دکتری تخصصی علوم باغبانی، گیاهان دارویی و  ادویه ای ۱۳۹۸۸۷ ۰۵۲****۷۱۵۶ فاطمه افشاری ۸۸
کارشناسی مدیریت تلفیقی آفات ۱۳۹۸۸۸ ۰۵۷****۱۷۳۸ محمد علی کاظمی مقدم ۸۹
دکتری تخصصی زراعت – علوم علف های هرز ۱۳۹۸۸۹ ۰۹۳****۷۹۸ محمد حسن هادی زاده ۹۰
کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی ۱۳۹۸۹۰ ۰۹۳۰۷۱۶۹۸۱ سید یحیی جاوید شفیعی ۹۱
کارشناسی  تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۹۱ ۰۶۵****۷۷۵ غلامحسین رجبی چهکند ۹۲
کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۹۲ ۰۹۲****۳۸۹ محسن لکزائیان تیمور ۹۳
۱۳۹۸۹۳ ۰۹۲****۷۸۳ علی اکبر نیکنام ۹۴
کارشناسی ارشد علوم باغبانی گیاهان دارویی و ادویه ای ۱۳۹۸۹۴ ۰۹۲****۶۴۰ محمدجواد سکوند صوفی آبادی ۹۵
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی   ۱۳۹۸۹۵ ۰۸۷****۰۱۶ مجتبی دیوانگاهی ۹۶
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی- زراعت ۱۳۹۸۹۶ ۰۸۸****۸۲۱ عبدالکریم نگاری ۹۷
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۹۷ ۰۷۰****۱۴۶ معصومه رقوی ۹۸
کارشناسی مامایی ۱۳۹۸۹۸ ۰۹۴****۳۶۹ امنه محبی آشتیانی ۹۹
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی ۱۳۹۸۹۹ ۰۹۴****۹۲۸ ناهید یزدانی ۱۰۰
دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۱۰۰ ۴۲۴****۲۴۲ راحله سلمانی ده شیخ ۱۰۱
کارشناسی زیست شناسی ۱۳۹۸۱۰۱ ۰۹۳****۴۵۵ نسرین خواجه زاده ۱۰۲
دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت ۱۳۹۸۱۰۲ ۰۹۳****۴۴۳ حلیمه صفدری ۱۰۳
کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۱۰۳ ۱۰۵****۱۷۲ ایمان معینی زاده ۱۰۴
مهندسی  کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۸۱۰۴ ۰۹۴****۳۴۱ امیر فلاح رستگار ۱۰۵
۱۳۹۸۱۰۵ ۰۹۳****۲۹۵ فاطمه نجفی ۱۰۶
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۱۰۶ ۱۰۵****۱۴۷ سیدحمیدرضا سلامت ۱۰۷
کارشناسی ارشد علوم باغبانی- گیاهان دارویی ۱۳۹۸۱۰۷ ۰۷۶****۶۷۵ معصومه باختررودی ۱۰۸
۱۳۹۸۱۰۸ ۰۹۴****۱۳۴ حسین قوی پنجه ۱۰۹
۱۳۹۸۱۰۹ ۵۲۲****۶۸۴ کریمیان قاچکانلو مجتبی ۱۱۰
کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ۱۳۹۸۱۱۰ ۰۹۴****۷۸۵ رامین سروی ۱۱۱
دکتری تخصصی زراعت – علوم علف های هرز ۱۳۹۸۱۱۱ ۰۹۳****۰۲۷ علی اصغر پادارلو ۱۱۲
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست ۱۳۹۸۱۱۲ ۰۹۴****۹۴۱ سمانه برنا ۱۱۳
کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی ۱۳۹۸۱۱۳ ۲۲۹****۵۵۶ مریم حیدرزاده حقیقی ۱۱۴
کاردانی تکنسین پرستاری ۱۳۹۸۱۱۴ ۰۹۴****۷۵۱ محترم میرغلامی مشهد ۱۱۵
کارشناسی پرستاری ۱۳۹۸۱۱۵ ۰۹۳****۲۱۹ زهرا سرباز ۱۱۶
دکترای تخصصی نانوفناوری دارویی ۱۳۹۸۱۱۶ ۰۷۷****۱۲۵ اسما محمودی ۱۱۷
دکتری تخصصی  زیست شناسی-  سیستماتیک گیاهی ۱۳۹۸۱۱۷ ۲۵۵****۸۸۰ نرجس عزیزی ۱۱۸
دکتری تخصصی  شیمی آلی ۱۳۹۹۱۱۸ ۰۹۴****۸۱۱ فاطمه معموری ۱۱۹
کارشناسی ارشد زراعت ۱۳۹۹۱۱۹ ۰۷۵****۵۰۸ محمد علی عسکر زاده ۱۲۰
کارشناسی ارشد فیتوشیمی ۱۳۹۹۱۲۰ ۳۶۱****۴۷۸ زهرا افتخاری ۱۲۱
 کارشناسی مهندسی شیمی- صنایع غذایی ۱۳۹۹۱۲۱ ۰۸۷****۹۰۸ مهسا سنگلکی ۱۲۲
کارشناسی مهندسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۹۱۲۲ ۹۵۹****۰۹۴ عارفه گلشن ۱۲۳
دانشجوی دکتری تخصصی فرآوری محصولات شیلاتی ۱۳۹۹۱۲۳ ۵۹۵****۰۸۸ سعید خواجوی ۱۲۴