اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی خراسان رضوی

رشته تحصیلی

شماره عضویت

کد ملی

نام

نام خانوادگی

ردیف

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی-دارویی

۱۳۹۷۰۰

۱۵۵****۷۴۱

مجید

دشتی

۱

دکتری تخصصی جنگلکاری

۱۳۹۷۰۱

۴۵۹****۶۵۵

علیرضا

زارع

۲

کارشناسی ارشد  مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری

۱۳۹۷۰۲

۰۹۴****۱۶۲

غلامرضا

حسینی بمرود

۳

دانشجوی دکتری تخصصی اقتصاد  کشاورزی

۱۳۹۷۰۳

۰۹۱****۴۰۸

حسین

روحانی

۴

 

۱۳۹۷۰۴

۰۹۴****۶۷۱

سعیده

مختاری خبازان

۵

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

۱۳۹۷۰۵

۰۹۰۰****۷۵

سید غلامرضا

فیض

۶

کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر

۱۳۹۷۰۶

۰۸۵****۳۶۳

محمدشاهین

دانشمندی

۷

دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۰۷

۰۹۴****۹۴۳

زهرا

ابراهیمی

۸

کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۰۸

۵۲۲****۷۸۹

فاطمه

مقیمی گلمکانی

۹

دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۰۹

۰۷۰****۷۱۶

فرزانه

غلامی

۱۰

دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۱۰

۰۹۲****۵۴۷

حامد

حائری

۱۱

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

۱۳۹۷۱۱

۰۹۱****۰۰۶

سید فاضل

فاضلی کاخکی

۱۲

دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۱۲

۰۸۹****۴۹۸

مهسا

مصلحی

۱۳

دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۱۳

۰۹۲****۳۶۰

آرزو

شهیدی

۱۴

 

۱۳۹۷۱۴

۰۹۴****۸۱۹

ایمان

اسمعیل زاده عزبیکی

۱۵

دکتری تخصصی اگرو اکولوژی

۱۳۹۷۱۵

۰۷۹****۰۸۱

علیرضا

قاسمی آریان

۱۶

دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی

۱۳۹۷۱۶

۰۹۲****۸۵۱

رضا

محبتی

۱۷

دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی

۱۳۹۷۱۷

۵۲۲****۷۷۵

علی

غلامپور

۱۸

کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی

۱۳۹۷۱۸

۰۹۴****۰۹۲

علی

آویشی

۱۹

کارشناسی مامایی

۱۳۹۷۱۹

۲۶۹****۵۲۹

آذر

ادهمی

۲۰

دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی

۱۳۹۷۲۰

۰۹۳****۴۹۸

مهدی

آخوندی

۲۱

دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۲۱

۰۹۳****۴۲۶

فاطمه

نجاتی حسینی

۲۲

دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری -گیاهان دارویی و صنعتی

۱۳۹۷۲۲

۰۹۳****۰۷۲

طیبه

نام دوست

۲۳

دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۲۳

۰۹۳****۵۸۱

زهرا

حسن بارانی

۲۴

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۲۴

۰۹۲****۵۱۱

لیلا

جمهوری شوکت آباد

۲۵

کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۲۵

۰۰۳****۳۳۷

بدرالزمان

ایرجی

۲۶

کارشناسی ارشد مهندسی زراعت

۱۳۹۷۲۶

۶۵۲****۶۸۲

محمدرضا

غفوری نیا

۲۷

دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

۱۳۹۷۲۷

۰۸۲****۲۸۳

سودابه

عین افشار

۲۸

کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۲۸

۰۹۳****۰۲۵

نسرین

نادری خادم

۲۹

دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۲۹

۰۹۴****۳۸۰

زهره

نوروزی

۳۰

کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

۱۳۹۷۳۰

۰۹۴****۱۷۲

سعید

امامی

۳۱

کارشناسی ارشد زراعت

۱۳۹۷۳۱

۰۸۷****۵۹۴

براتعلی

غلامی

۳۲

 

۱۳۹۷۳۲

۰۹۳****۶۹۵

علی

شریفی

۳۳

دانشجوی کارشناسی ارشد  اصلاح نژاد دام

۱۳۹۷۳۳

۰۷۰****۶۸۴

محمدامین

شهنوازی

۳۴

دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد

۱۳۹۷۳۴

۰۸۴****۷۰۷

سید اکبر

شیری

۳۵

کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان  دارویی

۱۳۹۷۳۵

۰۹۳****۶۴۱

عبدالله

رستگار پیمانی

۳۶

۱۳۹۷۳۶

۰۹۴****۴۳۵

بی بی مریم

هاشمی

۳۷

۱۳۹۷۳۷

۰۷۰****۴۵۷

فهیمه

خداوردی

۳۸

کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۳۸

۴۴۳****۲۶۵

منصوره

مجاهدیان

۳۹

کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۳۹

۱۲۸****۵۵۸

هاجر

نوری

۴۰

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -مبارزه با علفهای هرز

۱۳۹۷۴۰

۵۷۴****۷۳۳

علی

علوی کیا

۴۱

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۴۱

۰۹۴****۶۵۹

کمال

ضیافتی

۴۲

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دارویی و معطر

۱۳۹۷۴۲

۰۹۳****۸۱۱

علی

نوعی

۴۳

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۴۳

۰۹۳****۶۶۳

عطیه

نعمتی زاده

۴۴

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۴۴

۵۲۲****۸۱۱

اقدس

وهاب

۴۵

دانشجوی کارشناسی  ارشد فیزیولوژی گیاهی

۱۳۹۸۴۵

۳۱۲****۱۱۸

سودابه

نظرپور

۴۶

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۴۶

۰۶۳****۱۹۳

مریم

عیدی

۴۷

 

۱۳۹۸۴۷

۰۹۲****۷۸۲

سید علی

ناقدی فر

۴۸

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۴۸

۰۷۸****۳۹۰

الناز

گودآسیایی

۴۹

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۴۹

۰۹۲****۰۴۹

فاطمه

عوض زاده

۵۰

دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی

۱۳۹۸۵۰

۰۹۳****۹۷۷

سارا

قارونی کاردانی

۵۱

دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی

۱۳۹۸۵۱

۰۹۴****۸۶۴

فاطمه

آزاد دیسفانی

۵۲

کارشناسی فناوری زراعت- گیاهان  دارویی و معطر

۱۳۹۸۵۲

۰۷۹****۷۳۵

سیدیاسر

مرادی

۵۳

 

۱۳۹۸۵۳

۰۹۳****۵۹۴

سیدرضا

موسوی شایق

۵۴

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۵۴

۰۹۳****۷۸۶

محمد جواد

اشراقی

۵۵

کارشناسی ارشد زیست گیاهی

۱۳۹۸۵۵

۰۹۳****۴۳۷

رعنا

فرجی

۵۶

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۵۶

۰۹۴****۲۸۲

اعظم

امیری مجد

۵۷

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۵۷

۰۹۲****۱۵۰

سارا

مومنی

۵۸

کارشناسی ارشد زراعت

۱۳۹۸۵۸

۶۴****۸۰۹۰

سمیه

رضائی

۵۹

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۵۹

۰۹۲****۲۲۳

علی

غلامی

۶۰

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۰

۰۹۲۳۴۱۶۹۱۹

حسن

امینیان

۶۱

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۱

۰۹۲****۳۴۷

محدثه

یوسفی بنهنگی

۶۲

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۲

۰۹۲****۶۳۴

محمد

علیپور

۶۳

دانشجوی کاردانی تولبد و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۳

۰۶۹****۸۷۶

فائزه

برادران کرمانی

۶۴

۱۳۹۸۶۴

۱۰۶****۱۵۶

جلیل

تقی آبادی

۶۵

دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۵

۰۹۳****۸۲۱

فرزانه

میری

۶۶

دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۶

۰۸۴****۴۰۰

علی

میرزایی

۶۷

دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۷

۰۶۹****۳۰۱

امیرحسین

دوستگان

۶۸

دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۸

۰۹۱****۹۹۸

محدثه

حیدری

۶۹

دانشجوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

۱۳۹۸۶۹

۰۶۹****۱۰۱

امیرمحمد

ذوالفقاری

۷۰

دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۰

۰۷۶****۷۴۱

اکرم

صلاحی رودی

۷۱

دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۱

۱۰۵****۵۱۴

مهران

بکائیان

۷۲

دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۲

۱۸۱****۳۲۴

عارف

قیم

۷۳

دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۳

۰۶۹۰****۲۱۰

رسول

محمودی

۷۴

کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

۱۳۹۸۷۴

۰۸۱****۶۴۷

سیدحسین

حسینی کیا

۷۵

دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۵

۰۹۴****۹۴۲

اکرم

زاهدی

۷۶

دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۶

۲۱۳****۶۴۵

روجا

واحدی

۷۷

دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۷

۰۶۹****۲۲۶

مهدیه

خدامی

۷۸

دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۸

۰۶۹****۰۵۹

عادله

محبوب مقدم

۷۹

دانشجوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

۱۳۹۸۷۹

۰۶۹****۱۲۹

علی

ناطقی

۸۰

دانشجوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

۱۳۹۸۸۰

۰۶۹****۶۳۰

محسن

صائبی

۸۱

دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۸۱

۶۲۴****۴۵۷

هانیه

ایزدی

۸۲

دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۸۲

۶۵۱****۰۹۱

نسرین

تازیک

۸۳

دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۸۳

۰۷۰****۷۸۹۷

فاطمه

ارشدشیخ آبادی

۸۴

کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۸۴

۰۶۹****۳۵۱

سجاد

یاحسین

۸۵

دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۸۵

۰۶۹****۳۴۹

عادله

رباطی

۸۶

دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۸۶

۰۹۲****۲۱۳

ریحانه

یزدپور

۸۷

دانشجوی دکتری تخصصی علوم باغبانی، گیاهان دارویی و  ادویه ای

۱۳۹۸۸۷

۰۵۲****۷۱۵۶

فاطمه

افشاری

۸۸

کارشناسی مدیریت تلفیقی آفات

۱۳۹۸۸۸

۰۵۷****۱۷۳۸

محمد علی

کاظمی مقدم

۸۹

دکتری تخصصی زراعت – علوم علف های هرز

۱۳۹۸۸۹

۰۹۳****۷۹۸

محمد حسن

هادی زاده

۹۰

کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

۱۳۹۸۹۰

۰۹۳۰۷۱۶۹۸۱

سید یحیی

جاوید شفیعی

۹۱

کارشناسی  تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۹۱

۰۶۵****۷۷۵

غلامحسین

رجبی چهکند

۹۲

کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۹۲

۰۹۲****۳۸۹

محسن

لکزائیان تیمور

۹۳

۱۳۹۸۹۳

۰۹۲****۷۸۳

علی اکبر

نیکنام

۹۴

کارشناسی ارشد علوم باغبانی گیاهان دارویی و ادویه ای

۱۳۹۸۹۴

۰۹۲****۶۴۰

محمدجواد

سکوند صوفی آبادی

۹۵

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی  

۱۳۹۸۹۵

۰۸۷****۰۱۶

مجتبی

دیوانگاهی

۹۶

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی- زراعت

۱۳۹۸۹۶

۰۸۸****۸۲۱

عبدالکریم

نگاری

۹۷

دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۹۷

۰۷۰****۱۴۶

معصومه

رقوی

۹۸

کارشناسی مامایی

۱۳۹۸۹۸

۰۹۴****۳۶۹

امنه

محبی آشتیانی

۹۹

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی

۱۳۹۸۹۹

۰۹۴****۹۲۸

ناهید

یزدانی

۱۰۰

دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۱۰۰

۴۲۴****۲۴۲

راحله

سلمانی ده شیخ

۱۰۱

کارشناسی زیست شناسی

۱۳۹۸۱۰۱

۰۹۳****۴۵۵

نسرین

خواجه زاده

۱۰۲

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

۱۳۹۸۱۰۲

۰۹۳****۴۴۳

حلیمه

صفدری

۱۰۳

کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۱۰۳

۱۰۵****۱۷۲

ایمان

معینی زاده

۱۰۴

مهندسی  کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

۱۳۹۸۱۰۴

۰۹۴****۳۴۱

امیر

فلاح رستگار

۱۰۵

۱۳۹۸۱۰۵

۰۹۳****۲۹۵

فاطمه

نجفی

۱۰۶

کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۱۰۶

۱۰۵****۱۴۷

سیدحمیدرضا

سلامت

۱۰۷

کارشناسی ارشد علوم باغبانی- گیاهان دارویی

۱۳۹۸۱۰۷

۰۷۶****۶۷۵

معصومه

باختررودی

۱۰۸

۱۳۹۸۱۰۸

۰۹۴****۱۳۴

حسین

قوی پنجه

۱۰۹

۱۳۹۸۱۰۹

۵۲۲****۶۸۴

کریمیان قاچکانلو

مجتبی

۱۱۰

کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

۱۳۹۸۱۱۰

۰۹۴****۷۸۵

رامین

سروی

۱۱۱

دکتری تخصصی زراعت – علوم علف های هرز

۱۳۹۸۱۱۱

۰۹۳****۰۲۷

علی اصغر

پادارلو

۱۱۲

کارشناسی مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

۱۳۹۸۱۱۲

۰۹۴****۹۴۱

سمانه

برنا

۱۱۳

کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی

۱۳۹۸۱۱۳

۲۲۹****۵۵۶

مریم

حیدرزاده حقیقی

۱۱۴

کاردانی تکنسین پرستاری

۱۳۹۸۱۱۴

۰۹۴****۷۵۱

محترم

میرغلامی مشهد

۱۱۵

کارشناسی پرستاری

۱۳۹۸۱۱۵

۰۹۳****۲۱۹

زهرا

سرباز

۱۱۶

دکترای تخصصی نانوفناوری دارویی

۱۳۹۸۱۱۶

۰۷۷****۱۲۵

اسما

محمودی

۱۱۷

دکتری تخصصی  زیست شناسی-  سیستماتیک گیاهی

۱۳۹۸۱۱۷

۲۵۵****۸۸۰

نرجس

عزیزی

۱۱۸

دکتری تخصصی  شیمی آلی

۱۳۹۹۱۱۸

۰۹۴****۸۱۱

فاطمه

معموری

۱۱۹

کارشناسی ارشد زراعت

۱۳۹۹۱۱۹

۰۷۵****۵۰۸

محمد علی

عسکر زاده

۱۲۰

کارشناسی ارشد فیتوشیمی

۱۳۹۹۱۲۰

۳۶۱****۴۷۸

زهرا

افتخاری

۱۲۱

 کارشناسی مهندسی شیمی- صنایع غذایی

۱۳۹۹۱۲۱

۹۰۸****۰۸۷

مهسا

سنگلکی

۱۲۲

کارشناسی مهندسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۹۱۲۲

۹۵۹****۰۹۴

عارفه

گلشن

۱۲۳

دکتری تخصصی فرآوری محصولات شیلاتی

۱۳۹۹۱۲۳

۵۹۵****۰۸۸

سعید

خواجوی

۱۲۴

 کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۹۱۲۴

۲۴۱****۰۹۴

ریحانه

اکبری

۱۲۵

کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی

۱۳۹۹۱۲۵

۳****۲۳

مهدی

قنبری

۱۲۶

 کارشناسی باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۴۰۰۱۲۶

۰۹۳****۶۴۶

 مهری

شاهی ویرانی

۱۲۷

 کارشناسی باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۴۰۰۱۲۷

۰۹۴****۷۰۰

محبوبه

قربانی

۱۲۸

 کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۴۰۰۱۲۸

۱۰۶****۸۱۰

زهره

کلیدری

۱۲۹

دکتری تخصصی  علوم و صنایع غذایی

۱۴۰۰۱۲۹

۰۷۹****۴۳۱

شادی

بصیری

۱۳۰

دکتری تخصصی  علوم مرتع

۱۴۰۰۱۳۰

۰۸۵****۶۰۳

رضا

یاری

۱۳۱

دکتری تخصصی  فیزیولوژی گیاهان زراعی

۱۴۰۰۱۳۱

۲۶۹****۲۷۴

سیده محبوبه

میرمیران

۱۳۲

کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۴۰۱۱۳۲

۰۷۰****۰۳۰

سیده سمیه

خلیلی

۱۳۳

کارشناسی تولید و بهره برداری  گیاهان دارویی

۱۴۰۱۱۳۳

۵۷۴****۲۱۴

علی

حسینی

۱۳۴