اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی خراسان رضوی

مدرک تحصیلی
شماره عضویت
کد ملی
نام
نام خانوادگی
ردیف
دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۷۰۰ ۱۵۵۱۹۳۲۷۴۱ مجید دشتی ۱
دکتری تخصصی جنگلکاری ۱۳۹۷۰۱ ۴۵۹۱۱۱۳۶۵۵ علیرضا زارع ۲
کارشناسی ارشد  مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری ۱۳۹۷۰۲ ۰۹۴۲۶۹۷۱۶۲ غلامرضا حسینی بمرود ۳
دانشجوی دکتری تخصصی اقتصاد  کشاورزی ۱۳۹۷۰۳ ۰۹۱۸۷۹۳۴۰۸ حسین روحانی ۴
کارشناسی مهندسی سخت افزار ۱۳۹۷۰۴ ۰۹۴۴۹۹۱۶۷۱ سعیده مختاری خبازان ۵
کارشناسی ارشد علوم گیاهی ۱۳۹۷۰۵ ۰۹۰۰۸۴۴۱۷۵ سید غلامرضا فیض ۶
کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۷۰۶ ۰۸۵۹۲۹۲۳۶۳ محمدشاهین دانشمندی ۷
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۰۷ ۰۹۴۱۲۵۹۹۴۳ زهرا ابراهیمی ۸
کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۰۸ ۵۲۲۹۲۴۷۷۸۹ فاطمه مقیمی گلمکانی ۹
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۰۹ ۰۷۰۳۱۸۷۷۱۶ فرزانه غلامی ۱۰
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۱۰ ۰۹۲۰۵۷۷۵۴۷ حامد حائری ۱۱
دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۷۱۱ ۰۹۱۹۷۹۲۰۰۶ سید فاضل فاضلی کاخکی ۱۲
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۱۲ ۰۸۹۰۴۹۶۴۹۸ مهسا مصلحی ۱۳
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۱۳ ۰۹۲۵۳۷۹۳۶۰ آرزو شهیدی ۱۴
کاردانی عمران ۱۳۹۷۱۴ ۰۹۴۴۸۸۰۸۱۹ ایمان اسمعیل زاده عزبیکی ۱۵
دکتری تخصصی اگرو اکولوژی ۱۳۹۷۱۵ ۰۷۹۱۷۷۲۰۸۱ علیرضا قاسمی آریان ۱۶
دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی ۱۳۹۷۱۶ ۰۹۲۰۵۴۴۸۵۱ رضا محبتی ۱۷
دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی ۱۳۹۷۱۷ ۵۲۲۸۹۰۲۷۷۵ علی غلامپور ۱۸
کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی ۱۳۹۷۱۸ ۰۹۴۰۹۷۵۰۹۲ علی آویشی ۱۹
کارشناسی مامایی ۱۳۹۷۱۹ ۲۶۹۱۴۵۳۵۲۹ آذر ادهمی ۲۰
دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی ۱۳۹۷۲۰ ۰۹۳۳۲۴۶۴۹۸ مهدی آخوندی ۲۱
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۱ ۰۹۳۰۷۷۴۴۲۶ فاطمه نجاتی حسینی ۲۲
دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری -گیاهان دارویی و صنعتی ۱۳۹۷۲۲ ۰۹۳۹۸۸۹۰۷۲ طیبه نام دوست ۲۳
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۳ ۰۹۳۷۷۵۶۵۸۱ زهرا حسن بارانی ۲۴
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۴ ۰۹۲۴۳۹۴۵۱۱ لیلا جمهوری شوکت آباد ۲۵
کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۵ ۰۰۳۴۴۹۰۳۳۷ بدرالزمان ایرجی ۲۶
کارشناسی ارشد مهندسی زراعت ۱۳۹۷۲۶ ۶۵۲۹۸۷۴۶۸۲ محمدرضا غفوری نیا ۲۷
دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۷۲۷ ۰۸۲۹۳۲۴۲۸۳ سودابه عین افشار ۲۸
کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۸ ۰۹۳۳۱۸۷۰۲۵ نسرین نادری خادم ۲۹
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۹ ۰۹۴۵۲۳۵۳۸۰ زهره نوروزی ۳۰
کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ۱۳۹۷۳۰ ۰۹۴۵۷۹۸۱۷۲ سعید امامی ۳۱
کارشناسی ارشد زراعت ۱۳۹۷۳۱ ۰۸۷۲۶۱۰۵۹۴ براتعلی غلامی ۳۲
کارشناسی فناوری اطلاعات ۱۳۹۷۳۲ ۰۹۳۴۶۰۸۶۹۵ علی شریفی ۳۳
دانشجوی کارشناسی ارشد  اصلاح نژاد دام ۱۳۹۷۳۳ ۰۷۰۳۷۴۹۶۸۴ محمدامین شهنوازی ۳۴
دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد ۱۳۹۷۳۴ ۰۸۴۹۱۳۱۷۰۷ سید اکبر شیری ۳۵
کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان  دارویی ۱۳۹۷۳۵ ۰۹۳۹۵۵۴۶۴۱ عبدالله رستگار پیمانی ۳۶
۱۳۹۷۳۶ ۰۹۴۰۹۲۵۴۳۵ بی بی مریم هاشمی ۳۷
۱۳۹۷۳۷ ۰۷۰۲۴۸۷۴۵۷ فهیمه خداوردی ۳۸
کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۳۸ ۴۴۳۱۷۷۶۲۶۵ منصوره مجاهدیان ۳۹
کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۳۹ ۱۲۸۹۴۸۳۵۵۸ هاجر نوری ۴۰
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -مبارزه با علفهای هرز ۱۳۹۷۴۰ ۵۷۴۹۱۱۱۷۳۳ علی علوی کیا ۴۱
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۴۱ ۰۹۴۳۲۹۹۶۵۹ کمال ضیافتی ۴۲
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دارویی و معطر ۱۳۹۷۴۲ ۰۹۳۹۸۲۶۸۱۱ علی نوعی ۴۳
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۳ ۰۹۳۸۸۴۶۶۶۳ عطیه نعمتی زاده ۴۴
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۴ ۵۲۲۸۴۰۵۸۱۱ اقدس وهاب ۴۵
دانشجوی کارشناسی  ارشد فیزیولوژی گیاهی ۱۳۹۸۴۵ ۳۱۲۰۱۷۳۱۱۸ سودابه نظرپور ۴۶
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۶ ۰۶۳۸۲۹۴۱۹۳ مریم عیدی ۴۷
دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ۱۳۹۸۴۷ ۰۹۲۰۲۴۲۷۸۲ سید علی ناقدی فر ۴۸
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۸ ۰۷۸۰۴۰۵۳۹۰ الناز گودآسیایی ۴۹
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۹ ۰۹۲۵۷۲۲۰۴۹ فاطمه عوض زاده ۵۰
دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی ۱۳۹۸۵۰ ۰۹۳۷۹۸۳۹۷۷ سارا قارونی کاردانی ۵۱
دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی ۱۳۹۸۵۱ ۰۹۴۱۸۳۲۸۶۴ فاطمه آزاد دیسفانی ۵۲
کارشناسی فناوری زراعت- گیاهان  دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۲ ۰۷۹۳۷۴۹۷۳۵ سیدیاسر مرادی ۵۳
کارشناسی مدیریت صنعتی ۱۳۹۸۵۳ ۰۹۳۸۷۰۶۵۹۴ سیدرضا موسوی شایق ۵۴
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۴ ۰۹۳۸۷۸۰۷۸۶ محمد جواد اشراقی ۵۵
کارشناسی ارشد زیست گیاهی ۱۳۹۸۵۵ ۰۹۳۴۸۷۳۴۳۷ رعنا فرجی ۵۶
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۶ ۰۹۴۱۶۱۶۲۸۲ اعظم امیری مجد ۵۷
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۷ ۰۹۲۱۱۶۳۱۵۰ سارا مومنی ۵۸
کارشناسی ارشد زراعت ۱۳۹۸۵۸ ۶۴۴۹۸۶۸۰۹۰ سمیه رضائی ۵۹
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۹ ۰۹۲۴۵۳۱۲۲۳ علی غلامی ۶۰
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۰ ۰۹۲۳۴۱۶۹۱۹ حسن امینیان ۶۱
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۱ ۰۹۲۳۱۳۶۳۴۷ محدثه یوسفی بنهنگی ۶۲
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۲ ۰۹۲۳۷۸۹۶۳۴ محمد علیپور ۶۳