اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی خراسان رضوی

رشته تحصیلی

شماره عضویت

کد ملی

نام

نام خانوادگی

ردیف

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی-دارویی
۱۳۹۷۰۰
۱۵۵****۷۴۱
مجید
دشتی
۱
دکتری تخصصی جنگلکاری
۱۳۹۷۰۱
۴۵۹****۶۵۵
علیرضا
زارع
۲
کارشناسی ارشد  مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری
۱۳۹۷۰۲
۰۹۴****۱۶۲
غلامرضا
حسینی بمرود
۳
دانشجوی دکتری تخصصی اقتصاد  کشاورزی
۱۳۹۷۰۳
۰۹۱****۴۰۸
حسین
روحانی
۴
 
۱۳۹۷۰۴
۰۹۴****۶۷۱
سعیده
مختاری خبازان
۵
کارشناسی ارشد علوم گیاهی
۱۳۹۷۰۵
۰۹۰۰****۷۵
سید غلامرضا
فیض
۶
کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
۱۳۹۷۰۶
۰۸۵****۳۶۳
محمدشاهین
دانشمندی
۷
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۰۷
۰۹۴****۹۴۳
زهرا
ابراهیمی
۸
کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۰۸
۵۲۲****۷۸۹
فاطمه
مقیمی گلمکانی
۹
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۰۹
۰۷۰****۷۱۶
فرزانه
غلامی
۱۰
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۱۰
۰۹۲****۵۴۷
حامد
حائری
۱۱
دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی
۱۳۹۷۱۱
۰۹۱****۰۰۶
سید فاضل
فاضلی کاخکی
۱۲
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۱۲
۰۸۹****۴۹۸
مهسا
مصلحی
۱۳
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۱۳
۰۹۲****۳۶۰
آرزو
شهیدی
۱۴
 
۱۳۹۷۱۴
۰۹۴****۸۱۹
ایمان
اسمعیل زاده عزبیکی
۱۵
دکتری تخصصی اگرو اکولوژی
۱۳۹۷۱۵
۰۷۹****۰۸۱
علیرضا
قاسمی آریان
۱۶
دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی
۱۳۹۷۱۶
۰۹۲****۸۵۱
رضا
محبتی
۱۷
دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی
۱۳۹۷۱۷
۵۲۲****۷۷۵
علی
غلامپور
۱۸
کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی
۱۳۹۷۱۸
۰۹۴****۰۹۲
علی
آویشی
۱۹
کارشناسی مامایی
۱۳۹۷۱۹
۲۶۹****۵۲۹
آذر
ادهمی
۲۰
دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی
۱۳۹۷۲۰
۰۹۳****۴۹۸
مهدی
آخوندی
۲۱
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۲۱
۰۹۳****۴۲۶
فاطمه
نجاتی حسینی
۲۲
دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری -گیاهان دارویی و صنعتی
۱۳۹۷۲۲
۰۹۳****۰۷۲
طیبه
نام دوست
۲۳
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۲۳
۰۹۳****۵۸۱
زهرا
حسن بارانی
۲۴
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۲۴
۰۹۲****۵۱۱
لیلا
جمهوری شوکت آباد
۲۵
کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۲۵
۰۰۳****۳۳۷
بدرالزمان
ایرجی
۲۶
کارشناسی ارشد مهندسی زراعت
۱۳۹۷۲۶
۶۵۲****۶۸۲
محمدرضا
غفوری نیا
۲۷
دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
۱۳۹۷۲۷
۰۸۲****۲۸۳
سودابه
عین افشار
۲۸
کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۲۸
۰۹۳****۰۲۵
نسرین
نادری خادم
۲۹
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۲۹
۰۹۴****۳۸۰
زهره
نوروزی
۳۰
کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
۱۳۹۷۳۰
۰۹۴****۱۷۲
سعید
امامی
۳۱
کارشناسی ارشد زراعت
۱۳۹۷۳۱
۰۸۷****۵۹۴
براتعلی
غلامی
۳۲
 
۱۳۹۷۳۲
۰۹۳****۶۹۵
علی
شریفی
۳۳
دانشجوی کارشناسی ارشد  اصلاح نژاد دام
۱۳۹۷۳۳
۰۷۰****۶۸۴
محمدامین
شهنوازی
۳۴
دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد
۱۳۹۷۳۴
۰۸۴****۷۰۷
سید اکبر
شیری
۳۵
کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان  دارویی
۱۳۹۷۳۵
۰۹۳****۶۴۱
عبدالله
رستگار پیمانی
۳۶
۱۳۹۷۳۶
۰۹۴****۴۳۵
بی بی مریم
هاشمی
۳۷
۱۳۹۷۳۷
۰۷۰****۴۵۷
فهیمه
خداوردی
۳۸
کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۳۸
۴۴۳****۲۶۵
منصوره
مجاهدیان
۳۹
کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۳۹
۱۲۸****۵۵۸
هاجر
نوری
۴۰
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -مبارزه با علفهای هرز
۱۳۹۷۴۰
۵۷۴****۷۳۳
علی
علوی کیا
۴۱
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۷۴۱
۰۹۴****۶۵۹
کمال
ضیافتی
۴۲
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دارویی و معطر
۱۳۹۷۴۲
۰۹۳****۸۱۱
علی
نوعی
۴۳
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۴۳
۰۹۳****۶۶۳
عطیه
نعمتی زاده
۴۴
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۴۴
۵۲۲****۸۱۱
اقدس
وهاب
۴۵
دانشجوی کارشناسی  ارشد فیزیولوژی گیاهی
۱۳۹۸۴۵
۳۱۲****۱۱۸
سودابه
نظرپور
۴۶
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۴۶
۰۶۳****۱۹۳
مریم
عیدی
۴۷
 
۱۳۹۸۴۷
۰۹۲****۷۸۲
سید علی
ناقدی فر
۴۸
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۴۸
۰۷۸****۳۹۰
الناز
گودآسیایی
۴۹
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۴۹
۰۹۲****۰۴۹
فاطمه
عوض زاده
۵۰
دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی
۱۳۹۸۵۰
۰۹۳****۹۷۷
سارا
قارونی کاردانی
۵۱
دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی
۱۳۹۸۵۱
۰۹۴****۸۶۴
فاطمه
آزاد دیسفانی
۵۲
کارشناسی فناوری زراعت- گیاهان  دارویی و معطر
۱۳۹۸۵۲
۰۷۹****۷۳۵
سیدیاسر
مرادی
۵۳
 
۱۳۹۸۵۳
۰۹۳****۵۹۴
سیدرضا
موسوی شایق
۵۴
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۵۴
۰۹۳****۷۸۶
محمد جواد
اشراقی
۵۵
کارشناسی ارشد زیست گیاهی
۱۳۹۸۵۵
۰۹۳****۴۳۷
رعنا
فرجی
۵۶
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۵۶
۰۹۴****۲۸۲
اعظم
امیری مجد
۵۷
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۵۷
۰۹۲****۱۵۰
سارا
مومنی
۵۸
کارشناسی ارشد زراعت
۱۳۹۸۵۸
۶۴****۸۰۹۰
سمیه
رضائی
۵۹
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۵۹
۰۹۲****۲۲۳
علی
غلامی
۶۰
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۶۰
۰۹۲۳۴۱۶۹۱۹
حسن
امینیان
۶۱
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۶۱
۰۹۲****۳۴۷
محدثه
یوسفی بنهنگی
۶۲
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۶۲
۰۹۲****۶۳۴
محمد
علیپور
۶۳
دانشجوی کاردانی تولبد و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۶۳
۰۶۹****۸۷۶
فائزه
برادران کرمانی
۶۴
۱۳۹۸۶۴
۱۰۶****۱۵۶
جلیل
تقی آبادی
۶۵
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۶۵
۰۹۳****۸۲۱
فرزانه
میری
۶۶
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۶۶
۰۸۴****۴۰۰
علی
میرزایی
۶۷
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۶۷
۰۶۹****۳۰۱
امیرحسین
دوستگان
۶۸
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۶۸
۰۹۱****۹۹۸
محدثه
حیدری
۶۹
دانشجوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
۱۳۹۸۶۹
۰۶۹****۱۰۱
امیرمحمد
ذوالفقاری
۷۰
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۷۰
۰۷۶****۷۴۱
اکرم
صلاحی رودی
۷۱
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۷۱
۱۰۵****۵۱۴
مهران
بکائیان
۷۲
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۷۲
۱۸۱****۳۲۴
عارف
قیم
۷۳
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۷۳
۰۶۹۰****۲۱۰
رسول
محمودی
۷۴
کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
۱۳۹۸۷۴
۰۸۱****۶۴۷
سیدحسین
حسینی کیا
۷۵
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۷۵
۰۹۴****۹۴۲
اکرم
زاهدی
۷۶
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۷۶
۲۱۳****۶۴۵
روجا
واحدی
۷۷
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۷۷
۰۶۹****۲۲۶
مهدیه
خدامی
۷۸
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۷۸
۰۶۹****۰۵۹
عادله
محبوب مقدم
۷۹
دانشجوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
۱۳۹۸۷۹
۰۶۹****۱۲۹
علی
ناطقی
۸۰
دانشجوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
۱۳۹۸۸۰
۰۶۹****۶۳۰
محسن
صائبی
۸۱
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۸۱
۶۲۴****۴۵۷
هانیه
ایزدی
۸۲
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۸۲
۶۵۱****۰۹۱
نسرین
تازیک
۸۳
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۸۳
۰۷۰****۷۸۹۷
فاطمه
ارشدشیخ آبادی
۸۴
کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۸۴
۰۶۹****۳۵۱
سجاد
یاحسین
۸۵
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۸۵
۰۶۹****۳۴۹
عادله
رباطی
۸۶
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۸۶
۰۹۲****۲۱۳
ریحانه
یزدپور
۸۷
دانشجوی دکتری تخصصی علوم باغبانی، گیاهان دارویی و  ادویه ای
۱۳۹۸۸۷
۰۵۲****۷۱۵۶
فاطمه
افشاری
۸۸
کارشناسی مدیریت تلفیقی آفات
۱۳۹۸۸۸
۰۵۷****۱۷۳۸
محمد علی
کاظمی مقدم
۸۹
دکتری تخصصی زراعت – علوم علف های هرز
۱۳۹۸۸۹
۰۹۳****۷۹۸
محمد حسن
هادی زاده
۹۰
کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
۱۳۹۸۹۰
۰۹۳۰۷۱۶۹۸۱
سید یحیی
جاوید شفیعی
۹۱
کارشناسی  تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۹۱
۰۶۵****۷۷۵
غلامحسین
رجبی چهکند
۹۲
کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۹۲
۰۹۲****۳۸۹
محسن
لکزائیان تیمور
۹۳
۱۳۹۸۹۳
۰۹۲****۷۸۳
علی اکبر
نیکنام
۹۴
کارشناسی ارشد علوم باغبانی گیاهان دارویی و ادویه ای
۱۳۹۸۹۴
۰۹۲****۶۴۰
محمدجواد
سکوند صوفی آبادی
۹۵
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی  
۱۳۹۸۹۵
۰۸۷****۰۱۶
مجتبی
دیوانگاهی
۹۶
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی- زراعت
۱۳۹۸۹۶
۰۸۸****۸۲۱
عبدالکریم
نگاری
۹۷
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۹۷
۰۷۰****۱۴۶
معصومه
رقوی
۹۸
کارشناسی مامایی
۱۳۹۸۹۸
۰۹۴****۳۶۹
امنه
محبی آشتیانی
۹۹
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی
۱۳۹۸۹۹
۰۹۴****۹۲۸
ناهید
یزدانی
۱۰۰
دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۱۰۰
۴۲۴****۲۴۲
راحله
سلمانی ده شیخ
۱۰۱
کارشناسی زیست شناسی
۱۳۹۸۱۰۱
۰۹۳****۴۵۵
نسرین
خواجه زاده
۱۰۲
دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
۱۳۹۸۱۰۲
۰۹۳****۴۴۳
حلیمه
صفدری
۱۰۳
کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۱۰۳
۱۰۵****۱۷۲
ایمان
معینی زاده
۱۰۴
مهندسی  کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
۱۳۹۸۱۰۴
۰۹۴****۳۴۱
امیر
فلاح رستگار
۱۰۵
۱۳۹۸۱۰۵
۰۹۳****۲۹۵
فاطمه
نجفی
۱۰۶
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۸۱۰۶
۱۰۵****۱۴۷
سیدحمیدرضا
سلامت
۱۰۷
کارشناسی ارشد علوم باغبانی- گیاهان دارویی
۱۳۹۸۱۰۷
۰۷۶****۶۷۵
معصومه
باختررودی
۱۰۸
۱۳۹۸۱۰۸
۰۹۴****۱۳۴
حسین
قوی پنجه
۱۰۹
۱۳۹۸۱۰۹
۵۲۲****۶۸۴
کریمیان قاچکانلو
مجتبی
۱۱۰
کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
۱۳۹۸۱۱۰
۰۹۴****۷۸۵
رامین
سروی
۱۱۱
دکتری تخصصی زراعت – علوم علف های هرز
۱۳۹۸۱۱۱
۰۹۳****۰۲۷
علی اصغر
پادارلو
۱۱۲
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
۱۳۹۸۱۱۲
۰۹۴****۹۴۱
سمانه
برنا
۱۱۳
کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی
۱۳۹۸۱۱۳
۲۲۹****۵۵۶
مریم
حیدرزاده حقیقی
۱۱۴
کاردانی تکنسین پرستاری
۱۳۹۸۱۱۴
۰۹۴****۷۵۱
محترم
میرغلامی مشهد
۱۱۵
کارشناسی پرستاری
۱۳۹۸۱۱۵
۰۹۳****۲۱۹
زهرا
سرباز
۱۱۶
دکترای تخصصی نانوفناوری دارویی
۱۳۹۸۱۱۶
۰۷۷****۱۲۵
اسما
محمودی
۱۱۷
دکتری تخصصی  زیست شناسی-  سیستماتیک گیاهی
۱۳۹۸۱۱۷
۲۵۵****۸۸۰
نرجس
عزیزی
۱۱۸
دکتری تخصصی  شیمی آلی
۱۳۹۹۱۱۸
۰۹۴****۸۱۱
فاطمه
معموری
۱۱۹
کارشناسی ارشد زراعت
۱۳۹۹۱۱۹
۰۷۵****۵۰۸
محمد علی
عسکر زاده
۱۲۰
کارشناسی ارشد فیتوشیمی
۱۳۹۹۱۲۰
۳۶۱****۴۷۸
زهرا
افتخاری
۱۲۱
 کارشناسی مهندسی شیمی- صنایع غذایی
۱۳۹۹۱۲۱
۹۰۸****۰۸۷
مهسا
سنگلکی
۱۲۲
کارشناسی مهندسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۹۱۲۲
۹۵۹****۰۹۴
عارفه
گلشن
۱۲۳
دکتری تخصصی فرآوری محصولات شیلاتی
۱۳۹۹۱۲۳
۵۹۵****۰۸۸
سعید
خواجوی
۱۲۴
 کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر
۱۳۹۹۱۲۴
۲۴۱****۰۹۴
ریحانه
اکبری
۱۲۵
کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی
۱۳۹۹۱۲۵
۳****۲۳
مهدی
قنبری
۱۲۶
 کارشناسی باغبانی -گیاهان دارویی و معطر
۱۴۰۰۱۲۶
۰۹۳****۶۴۶
 مهری
شاهی ویرانی
۱۲۷
 کارشناسی باغبانی -گیاهان دارویی و معطر
۱۴۰۰۱۲۷
۰۹۴****۷۰۰
محبوبه
قربانی
۱۲۸