اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی خراسان رضوی

رشته تحصیلی

شماره عضویت

کد ملی

نام

نام خانوادگی

ردیف
دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی-دارویی ۱۳۹۷۰۰ ۱۵۵۱۹۳۲۷۴۱ مجید دشتی ۱
دکتری تخصصی جنگلکاری ۱۳۹۷۰۱ ۴۵۹۱۱۱۳۶۵۵ علیرضا زارع ۲
کارشناسی ارشد  مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری ۱۳۹۷۰۲ ۰۹۴۲۶۹۷۱۶۲ غلامرضا حسینی بمرود ۳
دانشجوی دکتری تخصصی اقتصاد  کشاورزی ۱۳۹۷۰۳ ۰۹۱۸۷۹۳۴۰۸ حسین روحانی ۴
  ۱۳۹۷۰۴ ۰۹۴۴۹۹۱۶۷۱ سعیده مختاری خبازان ۵
کارشناسی ارشد علوم گیاهی ۱۳۹۷۰۵ ۰۹۰۰۸۴۴۱۷۵ سید غلامرضا فیض ۶
کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۷۰۶ ۰۸۵۹۲۹۲۳۶۳ محمدشاهین دانشمندی ۷
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۰۷ ۰۹۴۱۲۵۹۹۴۳ زهرا ابراهیمی ۸
کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۰۸ ۵۲۲۹۲۴۷۷۸۹ فاطمه مقیمی گلمکانی ۹
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۰۹ ۰۷۰۳۱۸۷۷۱۶ فرزانه غلامی ۱۰
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۱۰ ۰۹۲۰۵۷۷۵۴۷ حامد حائری ۱۱
دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۷۱۱ ۰۹۱۹۷۹۲۰۰۶ سید فاضل فاضلی کاخکی ۱۲
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۱۲ ۰۸۹۰۴۹۶۴۹۸ مهسا مصلحی ۱۳
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۱۳ ۰۹۲۵۳۷۹۳۶۰ آرزو شهیدی ۱۴
  ۱۳۹۷۱۴ ۰۹۴۴۸۸۰۸۱۹ ایمان اسمعیل زاده عزبیکی ۱۵
دکتری تخصصی اگرو اکولوژی ۱۳۹۷۱۵ ۰۷۹۱۷۷۲۰۸۱ علیرضا قاسمی آریان ۱۶
دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی ۱۳۹۷۱۶ ۰۹۲۰۵۴۴۸۵۱ رضا محبتی ۱۷
دانشجوی دکترای تخصصی طب ایرانی ۱۳۹۷۱۷ ۵۲۲۸۹۰۲۷۷۵ علی غلامپور ۱۸
کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی ۱۳۹۷۱۸ ۰۹۴۰۹۷۵۰۹۲ علی آویشی ۱۹
کارشناسی مامایی ۱۳۹۷۱۹ ۲۶۹۱۴۵۳۵۲۹ آذر ادهمی ۲۰
دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی ۱۳۹۷۲۰ ۰۹۳۳۲۴۶۴۹۸ مهدی آخوندی ۲۱
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۱ ۰۹۳۰۷۷۴۴۲۶ فاطمه نجاتی حسینی ۲۲
دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری -گیاهان دارویی و صنعتی ۱۳۹۷۲۲ ۰۹۳۹۸۸۹۰۷۲ طیبه نام دوست ۲۳
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۳ ۰۹۳۷۷۵۶۵۸۱ زهرا حسن بارانی ۲۴
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۴ ۰۹۲۴۳۹۴۵۱۱ لیلا جمهوری شوکت آباد ۲۵
کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۵ ۰۰۳۴۴۹۰۳۳۷ بدرالزمان ایرجی ۲۶
کارشناسی ارشد مهندسی زراعت ۱۳۹۷۲۶ ۶۵۲۹۸۷۴۶۸۲ محمدرضا غفوری نیا ۲۷
دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۷۲۷ ۰۸۲۹۳۲۴۲۸۳ سودابه عین افشار ۲۸
کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۸ ۰۹۳۳۱۸۷۰۲۵ نسرین نادری خادم ۲۹
دانشجوی کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۲۹ ۰۹۴۵۲۳۵۳۸۰ زهره نوروزی ۳۰
کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ۱۳۹۷۳۰ ۰۹۴۵۷۹۸۱۷۲ سعید امامی ۳۱
کارشناسی ارشد زراعت ۱۳۹۷۳۱ ۰۸۷۲۶۱۰۵۹۴ براتعلی غلامی ۳۲
  ۱۳۹۷۳۲ ۰۹۳۴۶۰۸۶۹۵ علی شریفی ۳۳
دانشجوی کارشناسی ارشد  اصلاح نژاد دام ۱۳۹۷۳۳ ۰۷۰۳۷۴۹۶۸۴ محمدامین شهنوازی ۳۴
دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد ۱۳۹۷۳۴ ۰۸۴۹۱۳۱۷۰۷ سید اکبر شیری ۳۵
کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان  دارویی ۱۳۹۷۳۵ ۰۹۳۹۵۵۴۶۴۱ عبدالله رستگار پیمانی ۳۶
۱۳۹۷۳۶ ۰۹۴۰۹۲۵۴۳۵ بی بی مریم هاشمی ۳۷
۱۳۹۷۳۷ ۰۷۰۲۴۸۷۴۵۷ فهیمه خداوردی ۳۸
کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۳۸ ۴۴۳۱۷۷۶۲۶۵ منصوره مجاهدیان ۳۹
کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۳۹ ۱۲۸۹۴۸۳۵۵۸ هاجر نوری ۴۰
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -مبارزه با علفهای هرز ۱۳۹۷۴۰ ۵۷۴۹۱۱۱۷۳۳ علی علوی کیا ۴۱
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۷۴۱ ۰۹۴۳۲۹۹۶۵۹ کمال ضیافتی ۴۲
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دارویی و معطر ۱۳۹۷۴۲ ۰۹۳۹۸۲۶۸۱۱ علی نوعی ۴۳
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۳ ۰۹۳۸۸۴۶۶۶۳ عطیه نعمتی زاده ۴۴
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۴ ۵۲۲۸۴۰۵۸۱۱ اقدس وهاب ۴۵
دانشجوی کارشناسی  ارشد فیزیولوژی گیاهی ۱۳۹۸۴۵ ۳۱۲۰۱۷۳۱۱۸ سودابه نظرپور ۴۶
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۶ ۰۶۳۸۲۹۴۱۹۳ مریم عیدی ۴۷
  ۱۳۹۸۴۷ ۰۹۲۰۲۴۲۷۸۲ سید علی ناقدی فر ۴۸
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۸ ۰۷۸۰۴۰۵۳۹۰ الناز گودآسیایی ۴۹
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۴۹ ۰۹۲۵۷۲۲۰۴۹ فاطمه عوض زاده ۵۰
دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی ۱۳۹۸۵۰ ۰۹۳۷۹۸۳۹۷۷ سارا قارونی کاردانی ۵۱
دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی ۱۳۹۸۵۱ ۰۹۴۱۸۳۲۸۶۴ فاطمه آزاد دیسفانی ۵۲
کارشناسی فناوری زراعت- گیاهان  دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۲ ۰۷۹۳۷۴۹۷۳۵ سیدیاسر مرادی ۵۳
  ۱۳۹۸۵۳ ۰۹۳۸۷۰۶۵۹۴ سیدرضا موسوی شایق ۵۴
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۴ ۰۹۳۸۷۸۰۷۸۶ محمد جواد اشراقی ۵۵
کارشناسی ارشد زیست گیاهی ۱۳۹۸۵۵ ۰۹۳۴۸۷۳۴۳۷ رعنا فرجی ۵۶
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۶ ۰۹۴۱۶۱۶۲۸۲ اعظم امیری مجد ۵۷
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۷ ۰۹۲۱۱۶۳۱۵۰ سارا مومنی ۵۸
کارشناسی ارشد زراعت ۱۳۹۸۵۸ ۶۴۴۹۸۶۸۰۹۰ سمیه رضائی ۵۹
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۵۹ ۰۹۲۴۵۳۱۲۲۳ علی غلامی ۶۰
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۰ ۰۹۲۳۴۱۶۹۱۹ حسن امینیان ۶۱
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۱ ۰۹۲۳۱۳۶۳۴۷ محدثه یوسفی بنهنگی ۶۲
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۲ ۰۹۲۳۷۸۹۶۳۴ محمد علیپور ۶۳
دانشجوی کاردانی تولبد و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۳ ۰۶۹۰۶۱۵۸۷۶ فائزه برادران کرمانی ۶۴
۱۳۹۸۶۴ ۱۰۶۱۷۳۶۱۵۶ جلیل تقی آبادی ۶۵
دانشجوی کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۵ ۰۹۳۹۸۳۷۸۲۱ فرزانه میری ۶۶
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۶ ۰۸۴۰۲۰۱۴۰۰ علی میرزایی ۶۷
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۷ ۰۶۹۰۶۶۵۳۰۱ امیرحسین دوستگان ۶۸
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۶۸ ۰۹۱۰۱۵۹۹۹۸ محدثه حیدری ۶۹
دانشجوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۱۳۹۸۶۹ ۰۶۹۰۶۶۶۱۰۱ امیرمحمد ذوالفقاری ۷۰
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۰ ۰۷۶۰۱۵۷۷۴۱ اکرم صلاحی رودی ۷۱
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۱ ۱۰۵۰۷۴۸۵۱۴ مهران بکائیان ۷۲
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۲ ۱۸۱۰۳۶۸۳۲۴ عارف قیم ۷۳
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۳ ۰۶۹۰۵۷۸۲۱۰ رسول محمودی ۷۴
کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ۱۳۹۸۷۴ ۰۸۱۹۱۱۰۶۴۷ سیدحسین حسینی کیا ۷۵
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۵ ۰۹۴۳۵۰۲۹۴۲ اکرم زاهدی ۷۶
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۶ ۲۱۳۰۶۴۹۶۴۵ روجا واحدی ۷۷
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۷ ۰۶۹۰۵۹۹۲۲۶ مهدیه خدامی ۷۸
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۷۸ ۰۶۹۰۷۰۰۰۵۹ عادله محبوب مقدم ۷۹
دانشجوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۱۳۹۸۷۹ ۰۶۹۰۷۴۴۱۲۹ علی ناطقی ۸۰
دانشجوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۱۳۹۸۸۰ ۰۶۹۰۶۹۰۶۳۰ محسن صائبی ۸۱
دانشجوی کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۸۱ ۶۲۴۰۱۴۰۴۵۷ هانیه ایزدی ۸۲
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۸۲ ۶۵۱۰۰۳۵۰۹۱ نسرین تازیک ۸۳
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۸۳ ۰۷۰۰۷۱۷۸۹۷ فاطمه ارشدشیخ آبادی ۸۴
کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۸۴ ۰۶۹۰۵۷۵۳۵۱ سجاد یاحسین ۸۵
دانشجوی کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۸۵ ۰۶۹۰۴۹۸۳۴۹ عادله رباطی ۸۶
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۸۶ ۰۹۲۲۰۰۸۲۱۳ ریحانه یزدپور ۸۷
دانشجوی دکتری تخصصی علوم باغبانی، گیاهان دارویی و  ادویه ای ۱۳۹۸۸۷ ۰۵۲۳۹۴۱۷۱۵۶ فاطمه افشاری ۸۸
کارشناسی مدیریت تلفیقی آفات ۱۳۹۸۸۸ ۰۵۷۳۹۳۸۱۷۳۸ محمد علی کاظمی مقدم ۸۹
دکتری تخصصی زراعت – علوم علف های هرز ۱۳۹۸۸۹ ۰۹۳۹۵۸۳۷۹۸ محمد حسن هادی زاده ۹۰
کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی ۱۳۹۸۹۰ ۰۹۳۰۷۱۶۹۸۱ سید یحیی جاوید شفیعی ۹۱
کارشناسی  تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۹۱ ۰۶۵۱۴۹۸۷۷۵ غلامحسین رجبی چهکند ۹۲
کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۹۲ ۰۹۲۴۳۸۹۳۸۹ محسن لکزائیان تیمور ۹۳
۱۳۹۸۹۳ ۰۹۲۰۸۶۴۷۸۳ علی اکبر نیکنام ۹۴
کارشناسی ارشد علوم باغبانی گیاهان دارویی و ادویه ای ۱۳۹۸۹۴ ۰۹۲۲۸۱۲۶۴۰ محمدجواد سکوند صوفی آبادی ۹۵
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی   ۱۳۹۸۹۵ ۰۸۷۲۹۳۳۰۱۶ مجتبی دیوانگاهی ۹۶
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی- زراعت ۱۳۹۸۹۶ ۰۸۸۹۵۶۰۸۲۱ عبدالکریم نگاری ۹۷
دانشجوی مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۹۷ ۰۷۰۲۹۶۵۱۴۶ معصومه رقوی ۹۸
کارشناسی مامایی ۱۳۹۸۹۸ ۰۹۴۱۲۲۱۳۶۹ امنه محبی آشتیانی ۹۹
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی ۱۳۹۸۹۹ ۰۹۴۲۰۲۰۹۲۸ ناهید یزدانی ۱۰۰
دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۱۰۰ ۴۲۴۰۳۱۹۲۴۲ راحله سلمانی ده شیخ ۱۰۱
کارشناسی زیست شناسی ۱۳۹۸۱۰۱ ۰۹۳۷۷۴۸۴۵۵ نسرین خواجه زاده ۱۰۲
دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت ۱۳۹۸۱۰۲ ۰۹۳۳۲۸۲۴۴۳ حلیمه صفدری ۱۰۳
کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۱۰۳ ۱۰۵۰۷۷۲۱۷۲ ایمان معینی زاده ۱۰۴
مهندسی  کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۸۱۰۴ ۰۹۴۱۴۸۵۳۴۱ امیر فلاح رستگار ۱۰۵
  ۱۳۹۸۱۰۵ ۰۹۳۸۷۴۳۲۹۵ فاطمه نجفی ۱۰۶
کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر ۱۳۹۸۱۰۶ ۱۰۵۰۳۱۲۱۴۷ سیدحمیدرضا سلامت ۱۰۷
کارشناسی ارشد علوم باغبانی- گیاهان دارویی ۱۳۹۸۱۰۷ ۰۷۶۰۰۱۳۶۷۵ معصومه باختررودی ۱۰۸
  ۱۳۹۸۱۰۸ ۰۹۴۱۳۴۴۱۳۴ حسین قوی پنجه ۱۰۹
  ۱۳۹۸۱۰۹ ۵۲۲۹۸۹۲۶۸۴ کریمیان قاچکانلو مجتبی ۱۱۰
کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ۱۳۹۸۱۱۰ ۰۹۴۳۴۵۷۷۸۵ رامین سروی ۱۱۱
دکتری تخصصی زراعت – علوم علف های هرز ۱۳۹۸۱۱۱ ۰۹۳۶۸۵۰۰۲۷ علی اصغر پادارلو ۱۱۲
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست ۱۳۹۸۱۱۲ ۰۹۴۵۲۶۴۹۴۱ سمانه برنا ۱۱۳
کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی ۱۳۹۸۱۱۳ ۲۲۹۵۵۷۳۵۵۶ مریم حیدرزاده حقیقی ۱۱۴
کاردانی تکنسین پرستاری ۱۳۹۸۱۱۴ ۰۹۴۰۴۵۱۷۵۱ محترم میرغلامی مشهد ۱۱۵
کارشناسی پرستاری ۱۳۹۸۱۱۵ ۰۹۳۹۴۴۶۲۱۹ زهرا سرباز ۱۱۶
دکترای تخصصی نانوفناوری دارویی ۱۳۹۸۱۱۶ ۰۷۷۹۸۹۵۱۲۵ اسما محمودی ۱۱۷
دکتری تخصصی  زیست شناسی-  سیستماتیک گیاهی ۱۳۹۸۱۱۷ ۲۵۵۹۸۱۹۸۸۰ نرجس عزیزی ۱۱۸