آدرس پستی

مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، روبروی کوهسنگی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

پست الکترونیک

Majiddashti46@gmail.com

Krmps.ir@gmail.com

کد پستی: ۶۶۴۱۶-۹۱۶۵۹
تلفن :   ۰۵۱۳۸۷۱۷۰۷۱
فاکس: ۰۵۱۳۳۸۲۲۳۹۰-۰۵۱۳۸۷۱۷۱۴۲