اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی خراسان رضوی

رشته تحصیلی

شماره عضویت

کد ملی

نام

نام خانوادگی

ردیف

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی-دارویی

۱۳۹۷۰۰

۱۵۵****۷۴۱

مجید

دشتی

۱

دکتری تخصصی جنگلکاری

۱۳۹۷۰۱

۴۵۹****۶۵۵

علیرضا

زارع

۲

کارشناسی ارشد  مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری

۱۳۹۷۰۲

۰۹۴****۱۶۲

غلامرضا

حسینی بمرود

۳

دکتری تخصصی اقتصاد  کشاورزی

۱۳۹۷۰۳

۰۹۱****۴۰۸

حسین

روحانی

۴

 

۱۳۹۷۰۴

۰۹۴****۶۷۱

سعیده

مختاری خبازان

۵

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

۱۳۹۷۰۵

۰۹۰۰****۷۵

سید غلامرضا

فیض

۶

کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر

۱۳۹۷۰۶

۰۸۵****۳۶۳

محمدشاهین

دانشمندی

۷

کارشناسی ارشد  باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۰۷

۰۹۴****۹۴۳

زهرا

ابراهیمی

۸

کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۰۸

۵۲۲****۷۸۹

فاطمه

مقیمی گلمکانی

۹

کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۰۹

۰۷۰****۷۱۶

فرزانه

غلامی

۱۰

کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۱۰

۰۹۲****۵۴۷

حامد

حائری

۱۱

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

۱۳۹۷۱۱

۰۹۱****۰۰۶

سید فاضل

فاضلی کاخکی

۱۲

کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۱۲

۰۸۹****۴۹۸

مهسا

مصلحی

۱۳

کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۱۳

۰۹۲****۳۶۰

آرزو

شهیدی

۱۴

 

۱۳۹۷۱۴

۰۹۴****۸۱۹

ایمان

اسمعیل زاده عزبیکی

۱۵

دکتری تخصصی اگرو اکولوژی

۱۳۹۷۱۵

۰۷۹****۰۸۱

علیرضا

قاسمی آریان

۱۶

دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی

۱۳۹۷۱۶

۰۹۲****۸۵۱

رضا

محبتی

۱۷

دکترای تخصصی طب ایرانی و مکمل

۱۳۹۷۱۷

۵۲۲****۷۷۵

علی

غلامپور

۱۸

کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی

۱۳۹۷۱۸

۰۹۴****۰۹۲

علی

آویشی

۱۹

کارشناسی مامایی

۱۳۹۷۱۹

۲۶۹****۵۲۹

آذر

ادهمی

۲۰

دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی

۱۳۹۷۲۰

۰۹۳****۴۹۸

مهدی

آخوندی

۲۱

کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۲۱

۰۹۳****۴۲۶

فاطمه

نجاتی حسینی

۲۲

کارشناسی ارشد مرتعداری -گیاهان دارویی و صنعتی

۱۳۹۷۲۲

۰۹۳****۰۷۲

طیبه

نام دوست

۲۳

کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۲۳

۰۹۳****۵۸۱

زهرا

حسن بارانی

۲۴

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۲۴

۰۹۲****۵۱۱

لیلا

جمهوری شوکت آباد

۲۵

کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۲۵

۰۰۳****۳۳۷

بدرالزمان

ایرجی

۲۶

کارشناسی ارشد مهندسی زراعت

۱۳۹۷۲۶

۶۵۲****۶۸۲

محمدرضا

غفوری نیا

۲۷

دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

۱۳۹۷۲۷

۰۸۲****۲۸۳

سودابه

عین افشار

۲۸

کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۲۸

۰۹۳****۰۲۵

نسرین

نادری خادم

۲۹

کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۲۹

۰۹۴****۳۸۰

زهره

نوروزی

۳۰

کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

۱۳۹۷۳۰

۰۹۴****۱۷۲

سعید

امامی

۳۱

کارشناسی ارشد زراعت

۱۳۹۷۳۱

۰۸۷****۵۹۴

براتعلی

غلامی

۳۲

 

۱۳۹۷۳۲

۰۹۳****۶۹۵

علی

شریفی

۳۳

کارشناسی ارشد  تغذیه  دام

۱۳۹۷۳۳

۰۷۰****۶۸۴

محمدامین

شهنوازی

۳۴

دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد

۱۳۹۷۳۴

۰۸۴****۷۰۷

سید اکبر

شیری

۳۵

کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان  دارویی

۱۳۹۷۳۵

۰۹۳****۶۴۱

عبدالله

رستگار پیمانی

۳۶

۱۳۹۷۳۶

۰۹۴****۴۳۵

بی بی مریم

هاشمی

۳۷

۱۳۹۷۳۷

۰۷۰****۴۵۷

فهیمه

خداوردی

۳۸

کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۳۸

۴۴۳****۲۶۵

منصوره

مجاهدیان

۳۹

کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۳۹

۱۲۸****۵۵۸

هاجر

نوری

۴۰

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -مبارزه با علفهای هرز

۱۳۹۷۴۰

۵۷۴****۷۳۳

علی

علوی کیا

۴۱

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۷۴۱

۰۹۴****۶۵۹

کمال

ضیافتی

۴۲

کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دارویی و معطر

۱۳۹۷۴۲

۰۹۳****۸۱۱

علی

نوعی

۴۳

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۴۳

۰۹۳****۶۶۳

عطیه

نعمتی زاده

۴۴

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۴۴

۵۲۲****۸۱۱

اقدس

وهاب

۴۵

کارشناسی  ارشد فیزیولوژی گیاهی

۱۳۹۸۴۵

۳۱۲****۱۱۸

سودابه

نظرپور

۴۶

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۴۶

۰۶۳****۱۹۳

مریم

عیدی

۴۷

 

۱۳۹۸۴۷

۰۹۲****۷۸۲

سید علی

ناقدی فر

۴۸

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۴۸

۰۷۸****۳۹۰

الناز

گودآسیایی

۴۹

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۴۹

۰۹۲****۰۴۹

فاطمه

عوض زاده

۵۰

دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی

۱۳۹۸۵۰

۰۹۳****۹۷۷

سارا

قارونی کاردانی

۵۱

دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی

۱۳۹۸۵۱

۰۹۴****۸۶۴

فاطمه

آزاد دیسفانی

۵۲

کارشناسی فناوری زراعت- گیاهان  دارویی و معطر

۱۳۹۸۵۲

۰۷۹****۷۳۵

سیدیاسر

مرادی

۵۳

 

۱۳۹۸۵۳

۰۹۳****۵۹۴

سیدرضا

موسوی شایق

۵۴

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۵۴

۰۹۳****۷۸۶

محمد جواد

اشراقی

۵۵

کارشناسی ارشد زیست گیاهی

۱۳۹۸۵۵

۰۹۳****۴۳۷

رعنا

فرجی

۵۶

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۵۶

۰۹۴****۲۸۲

اعظم

امیری مجد

۵۷

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۵۷

۰۹۲****۱۵۰

سارا

مومنی

۵۸

کارشناسی ارشد زراعت

۱۳۹۸۵۸

۶۴****۸۰۹۰

سمیه

رضائی

۵۹

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۵۹

۰۹۲****۲۲۳

علی

غلامی

۶۰

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۰

۰۹۲۳۴۱۶۹۱۹

حسن

امینیان

۶۱

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۱

۰۹۲****۳۴۷

محدثه

یوسفی بنهنگی

۶۲

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۲

۰۹۲****۶۳۴

محمد

علیپور

۶۳

کاردانی تولبد و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۳

۰۶۹****۸۷۶

فائزه

برادران کرمانی

۶۴

۱۳۹۸۶۴

۱۰۶****۱۵۶

جلیل

تقی آبادی

۶۵

کارشناسی فناوری باغبانی – گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۵

۰۹۳****۸۲۱

فرزانه

میری

۶۶

کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۶

۰۸۴****۴۰۰

علی

میرزایی

۶۷

کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۷

۰۶۹****۳۰۱

امیرحسین

دوستگان

۶۸

کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۶۸

۰۹۱****۹۹۸

محدثه

حیدری

۶۹

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

۱۳۹۸۶۹

۰۶۹****۱۰۱

امیرمحمد

ذوالفقاری

۷۰

کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۰

۰۷۶****۷۴۱

اکرم

صلاحی رودی

۷۱

کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۱

۱۰۵****۵۱۴

مهران

بکائیان

۷۲

مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۲

۱۸۱****۳۲۴

عارف

قیم

۷۳

مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۳

۰۶۹۰****۲۱۰

رسول

محمودی

۷۴

کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

۱۳۹۸۷۴

۰۸۱****۶۴۷

سیدحسین

حسینی کیا

۷۵

مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۵

۰۹۴****۹۴۲

اکرم

زاهدی

۷۶

کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۶

۲۱۳****۶۴۵

روجا

واحدی

۷۷

مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۷

۰۶۹****۲۲۶

مهدیه

خدامی

۷۸

کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۷۸

۰۶۹****۰۵۹

عادله

محبوب مقدم

۷۹

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

۱۳۹۸۷۹

۰۶۹****۱۲۹

علی

ناطقی

۸۰

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

۱۳۹۸۸۰

۰۶۹****۶۳۰

محسن

صائبی

۸۱

کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۸۱

۶۲۴****۴۵۷

هانیه

ایزدی

۸۲

کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۸۲

۶۵۱****۰۹۱

نسرین

تازیک

۸۳

کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۸۳

۰۷۰****۷۸۹۷

فاطمه

ارشدشیخ آبادی

۸۴

کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۸۴

۰۶۹****۳۵۱

سجاد

یاحسین

۸۵

کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۸۵

۰۶۹****۳۴۹

عادله

رباطی

۸۶

مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۸۶

۰۹۲****۲۱۳

ریحانه

یزدپور

۸۷

دکتری تخصصی علوم باغبانی، گیاهان دارویی و  ادویه ای

۱۳۹۸۸۷

۰۵۲****۷۱۵۶

فاطمه

افشاری

۸۸

کارشناسی مدیریت تلفیقی آفات

۱۳۹۸۸۸

۰۵۷****۱۷۳۸

محمد علی

کاظمی مقدم

۸۹

دکتری تخصصی زراعت – علوم علف های هرز

۱۳۹۸۸۹

۰۹۳****۷۹۸

محمد حسن

هادی زاده

۹۰

کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

۱۳۹۸۹۰

۰۹۳۰۷۱۶۹۸۱

سید یحیی

جاوید شفیعی

۹۱

کارشناسی  تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۹۱

۰۶۵****۷۷۵

غلامحسین

رجبی چهکند

۹۲

کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۹۲

۰۹۲****۳۸۹

محسن

لکزائیان تیمور

۹۳

۱۳۹۸۹۳

۰۹۲****۷۸۳

علی اکبر

نیکنام

۹۴

کارشناسی ارشد علوم باغبانی گیاهان دارویی و ادویه ای

۱۳۹۸۹۴

۰۹۲****۶۴۰

محمدجواد

سکوند صوفی آبادی

۹۵

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی  

۱۳۹۸۹۵

۰۸۷****۰۱۶

مجتبی

دیوانگاهی

۹۶

دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی- زراعت

۱۳۹۸۹۶

۰۸۸****۸۲۱

عبدالکریم

نگاری

۹۷

مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۹۷

۰۷۰****۱۴۶

معصومه

رقوی

۹۸

کارشناسی مامایی

۱۳۹۸۹۸

۰۹۴****۳۶۹

امنه

محبی آشتیانی

۹۹

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی

۱۳۹۸۹۹

۰۹۴****۹۲۸

ناهید

یزدانی

۱۰۰

کارشناسی گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۱۰۰

۴۲۴****۲۴۲

راحله

سلمانی ده شیخ

۱۰۱

کارشناسی زیست شناسی

۱۳۹۸۱۰۱

۰۹۳****۴۵۵

نسرین

خواجه زاده

۱۰۲

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

۱۳۹۸۱۰۲

۰۹۳****۴۴۳

حلیمه

صفدری

۱۰۳

کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۱۰۳

۱۰۵****۱۷۲

ایمان

معینی زاده

۱۰۴

مهندسی  کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات

۱۳۹۸۱۰۴

۰۹۴****۳۴۱

امیر

فلاح رستگار

۱۰۵

۱۳۹۸۱۰۵

۰۹۳****۲۹۵

فاطمه

نجفی

۱۰۶

کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۸۱۰۶

۱۰۵****۱۴۷

سیدحمیدرضا

سلامت

۱۰۷

کارشناسی ارشد علوم باغبانی- گیاهان دارویی

۱۳۹۸۱۰۷

۰۷۶****۶۷۵

معصومه

باختررودی

۱۰۸

۱۳۹۸۱۰۸

۰۹۴****۱۳۴

حسین

قوی پنجه

۱۰۹

۱۳۹۸۱۰۹

۵۲۲****۶۸۴

کریمیان قاچکانلو

مجتبی

۱۱۰

کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

۱۳۹۸۱۱۰

۰۹۴****۷۸۵

رامین

سروی

۱۱۱

دکتری تخصصی زراعت – علوم علف های هرز

۱۳۹۸۱۱۱

۰۹۳****۰۲۷

علی اصغر

پادارلو

۱۱۲

کارشناسی مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

۱۳۹۸۱۱۲

۰۹۴****۹۴۱

سمانه

برنا

۱۱۳

کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی

۱۳۹۸۱۱۳

۲۲۹****۵۵۶

مریم

حیدرزاده حقیقی

۱۱۴

کاردانی تکنسین پرستاری

۱۳۹۸۱۱۴

۰۹۴****۷۵۱

محترم

میرغلامی مشهد

۱۱۵

کارشناسی پرستاری

۱۳۹۸۱۱۵

۰۹۳****۲۱۹

زهرا

سرباز

۱۱۶

دکترای تخصصی نانوفناوری دارویی

۱۳۹۸۱۱۶

۰۷۷****۱۲۵

اسما

محمودی

۱۱۷

دکتری تخصصی  زیست شناسی-  سیستماتیک گیاهی

۱۳۹۸۱۱۷

۲۵۵****۸۸۰

نرجس

عزیزی

۱۱۸

دکتری تخصصی  شیمی آلی

۱۳۹۹۱۱۸

۰۹۴****۸۱۱

فاطمه

معموری

۱۱۹

کارشناسی ارشد زراعت

۱۳۹۹۱۱۹

۰۷۵****۵۰۸

محمد علی

عسکر زاده

۱۲۰

کارشناسی ارشد فیتوشیمی

۱۳۹۹۱۲۰

۳۶۱****۴۷۸

زهرا

افتخاری

۱۲۱

 کارشناسی مهندسی شیمی- صنایع غذایی

۱۳۹۹۱۲۱

۹۰۸****۰۸۷

مهسا

سنگلکی

۱۲۲

کارشناسی مهندسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۹۱۲۲

۹۵۹****۰۹۴

عارفه

گلشن

۱۲۳

دکتری تخصصی فرآوری محصولات شیلاتی

۱۳۹۹۱۲۳

۵۹۵****۰۸۸

سعید

خواجوی

۱۲۴

 کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۳۹۹۱۲۴

۲۴۱****۰۹۴

ریحانه

اکبری

۱۲۵

کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی

۱۳۹۹۱۲۵

۳****۲۳

مهدی

قنبری

۱۲۶

 کارشناسی باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۴۰۰۱۲۶

۰۹۳****۶۴۶

 مهری

شاهی ویرانی

۱۲۷

 کارشناسی باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۴۰۰۱۲۷

۰۹۴****۷۰۰

محبوبه

قربانی

۱۲۸

 کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۴۰۰۱۲۸

۱۰۶****۸۱۰

زهره

کلیدری

۱۲۹

دکتری تخصصی  علوم و صنایع غذایی

۱۴۰۰۱۲۹

۰۷۹****۴۳۱

شادی

بصیری

۱۳۰

دکتری تخصصی  علوم مرتع

۱۴۰۰۱۳۰

۰۸۵****۶۰۳

رضا

یاری

۱۳۱

دکتری تخصصی  فیزیولوژی گیاهان زراعی

۱۴۰۰۱۳۱

۲۶۹****۲۷۴

سیده محبوبه

میرمیران

۱۳۲

کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر

۱۴۰۱۱۳۲

۰۷۰****۰۳۰

سیده سمیه

خلیلی

۱۳۳

کارشناسی تولید و بهره برداری  گیاهان دارویی

۱۴۰۱۱۳۳

۵۷۴****۲۱۴

علی

حسینی

۱۳۴

کارشناسی  شیمی صنایع غذایی

۱۴۰۱۱۳۴

۰۹۴****۵۸۳

ریحانه

گهری

۱۳۵

کارشناسی تولید و بهره برداری  گیاهان دارویی

۱۴۰۱۱۳۵

۰۷۰****۳۵۰

محمود

وزبر نیا

۱۳۶

 دانشجوی دکتری تخصصی  شیمی مواد غذایی

۱۴۰۱۱۳۶

۲۰۹****۳۶۱

خدائیان کریم

اعظم

۱۳۷

دانشجوی دکتری تخصصی  زیست شناسی گیاهی- بوم شناسی

۱۴۰۱۱۳۷

۰۹۲****۷۰۴

رحمانی نیا

حسین

۱۳۸

<body> </p> <p>This page uses frames, but your browser doesn&#8217;t support them.</p> <p> </body> </p> <table width="813" data-mce-fragment="1"> <tbody data-mce-fragment="1"> <tr data-mce-fragment="1"> <td colspan="6" width="813" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1">اعضای انجمن علمی گیاهان دارویی خراسان رضوی</p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1">رشته تحصیلی</p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1">شماره عضویت</p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1">کد ملی</p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1">نام</p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1">نام خانوادگی</p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1">ردیف</p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی-دارویی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۰۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۵۵</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۴۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مجید</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دشتی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی جنگلکاری</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۰۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴۵۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۵۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علیرضا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">زارع</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد  مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۰۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۶۲</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">غلامرضا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">حسینی بمرود</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی اقتصاد  کشاورزی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۰۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۱</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۴۰۸</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">حسین</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">روحانی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1"> </strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۰۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۷۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سعیده</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مختاری خبازان</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد علوم گیاهی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۰۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۰۰</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سید غلامرضا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فیض</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۰۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۸۵</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۳۶۳</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محمدشاهین</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دانشمندی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد  باغبانی- گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۰۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۹۴۳</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">زهرا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ابراهیمی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۸</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۰۸</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۲۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۸۹</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فاطمه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مقیمی گلمکانی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۹</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۰۹</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۰</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۱۶</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فرزانه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">غلامی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۱۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۵۴۷</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">حامد</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">حائری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۱</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۱۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۱</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۰۶</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سید فاضل</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فاضلی کاخکی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۲</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۱۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۸۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۴۹۸</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهسا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مصلحی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۱۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۳۶۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">آرزو</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">شهیدی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1"> </strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۱۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۸۱۹</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ایمان</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">اسمعیل زاده عزبیکی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی اگرو اکولوژی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۱۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۸۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علیرضا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">قاسمی آریان</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۱۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۸۵۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">رضا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محبتی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکترای تخصصی طب ایرانی و مکمل</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۱۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۲۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۷۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">غلامپور</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۸</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۱۸</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">آویشی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۹</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی مامایی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۱۹</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۶۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۵۲۹</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">آذر</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ادهمی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۰</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۲۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۴۹۸</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهدی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">آخوندی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۱</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۲۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۴۲۶</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فاطمه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نجاتی حسینی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۲</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد مرتعداری -گیاهان دارویی و صنعتی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۲۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۷۲</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">طیبه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نام دوست</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۳</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۲۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۵۸۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">زهرا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">حسن بارانی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۲۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۵۱۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">لیلا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">جمهوری شوکت آباد</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۲۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۰۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۳۳۷</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">بدرالزمان</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ایرجی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد مهندسی زراعت</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۲۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۶۵۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۸۲</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محمدرضا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">غفوری نیا</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۲۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۸۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۲۸۳</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سودابه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">عین افشار</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۸</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۲۸</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۲۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نسرین</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نادری خادم</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۹</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۲۹</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۳۸۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">زهره</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نوروزی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳۰</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۳۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۷۲</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سعید</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">امامی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳۱</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد زراعت</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۳۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۸۷</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۵۹۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">براتعلی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">غلامی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳۲</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1"> </strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۳۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۹۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">شریفی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳۳</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد  تغذیه  دام</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۳۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۰</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۸۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محمدامین</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">شهنوازی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۳۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۸۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۰۷</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سید اکبر</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">شیری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان  دارویی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۳۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۴۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">عبدالله</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">رستگار پیمانی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">&#8211;</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۳۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۴۳۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">بی بی مریم</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">هاشمی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">&#8211;</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۳۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۰</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۴۵۷</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فهیمه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">خداوردی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳۸</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۳۸</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴۴۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۲۶۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">منصوره</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مجاهدیان</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳۹</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی فنی باغبانی- گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۳۹</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۲۸</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۵۵۸</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">هاجر</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نوری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴۰</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -مبارزه با علفهای هرز</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۴۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۷۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۳۳</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علوی کیا</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴۱</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۴۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۵۹</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کمال</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ضیافتی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴۲</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۷۴۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۸۱۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نوعی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴۳</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۴۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۶۳</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">عطیه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نعمتی زاده</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۴۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۲۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۸۱۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">اقدس</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">وهاب</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی  ارشد فیزیولوژی گیاهی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۴۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳۱۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۱۸</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سودابه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نظرپور</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۴۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۶۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۹۳</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مریم</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">عیدی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1"> </strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۴۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۸۲</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سید علی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ناقدی فر</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴۸</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۴۸</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۸</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۳۹۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">الناز</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">گودآسیایی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴۹</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۴۹</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۴۹</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فاطمه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">عوض زاده</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۰</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۵۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۹۷۷</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سارا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">قارونی کاردانی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۱</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکترای تخصصی بیماری شناسی گیاهی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۵۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۸۶۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فاطمه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">آزاد دیسفانی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۲</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری زراعت- گیاهان  دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۵۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۳۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سیدیاسر</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مرادی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۳</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1"> </strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۵۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۵۹۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سیدرضا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">موسوی شایق</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۵۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۸۶</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محمد جواد</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">اشراقی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد زیست گیاهی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۵۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۴۳۷</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">رعنا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فرجی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۵۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۲۸۲</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">اعظم</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">امیری مجد</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۵۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۵۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سارا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مومنی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۸</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد زراعت</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۵۸</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۶۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۸۰۹۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سمیه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">رضائی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۹</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۵۹</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۲۲۳</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">غلامی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1">۶۰</p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۶۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲۳۴۱۶۹۱۹</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">حسن</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">امینیان</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1">۶۱</p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۶۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۳۴۷</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محدثه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">یوسفی بنهنگی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1">۶۲</p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۶۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۳۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محمد</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علیپور</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1">۶۳</p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی تولبد و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۶۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۶۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۸۷۶</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فائزه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">برادران کرمانی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۶۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">&#8211;</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۶۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۶</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۵۶</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">جلیل</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">تقی آبادی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۶۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی &#8211; گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۶۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۸۲۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فرزانه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">میری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۶۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۶۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۸۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۴۰۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">میرزایی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۶۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۶۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۶۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۳۰۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">امیرحسین</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دوستگان</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۶۸</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۶۸</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۱</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۹۹۸</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محدثه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">حیدری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۶۹</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۶۹</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۶۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۰۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">امیرمحمد</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ذوالفقاری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۷۰</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۷۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۶</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۴۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">اکرم</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">صلاحی رودی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۷۱</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۷۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۵</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۵۱۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهران</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">بکائیان</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۷۲</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۷۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۸۱</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۳۲۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">عارف</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">قیم</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۷۳</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۷۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۶۹۰</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۲۱۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">رسول</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محمودی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۷۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۷۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۸۱</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۴۷</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سیدحسین</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">حسینی کیا</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۷۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۷۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۹۴۲</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">اکرم</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">زاهدی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۷۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۷۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۱۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۴۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">روجا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">واحدی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۷۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۷۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۶۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۲۲۶</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهدیه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">خدامی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۷۸</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۷۸</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۶۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۵۹</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">عادله</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محبوب مقدم</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۷۹</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۷۹</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۶۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۲۹</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ناطقی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۸۰</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۸۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۶۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۳۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محسن</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">صائبی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۸۱</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۸۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۶۲۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۴۵۷</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">هانیه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ایزدی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۸۲</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۸۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۶۵۱</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۹۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نسرین</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">تازیک</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۸۳</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۸۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۰</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۸۹۷</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فاطمه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ارشدشیخ آبادی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۸۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۸۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۶۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۳۵۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سجاد</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">یاحسین</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۸۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی  گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۸۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۶۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۳۴۹</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">عادله</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">رباطی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۸۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۸۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۲۱۳</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ریحانه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">یزدپور</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۸۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی علوم باغبانی، گیاهان دارویی و  ادویه ای </strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۸۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۵۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۱۵۶</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فاطمه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">افشاری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۸۸</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی مدیریت تلفیقی آفات</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۸۸</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۵۷</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۷۳۸</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محمد علی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاظمی مقدم</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۸۹</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی زراعت &#8211; علوم علف های هرز</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۸۹</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۹۸</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محمد حسن</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">هادی زاده</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۹۰</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۹۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳۰۷۱۶۹۸۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سید یحیی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">جاوید شفیعی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۹۱</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی  تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۹۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۶۵</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۷۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">غلامحسین</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">رجبی چهکند</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۹۲</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۹۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۳۸۹</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محسن</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">لکزائیان تیمور</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۹۳</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">&#8211;</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۹۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۸۳</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علی اکبر</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نیکنام</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۹۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد علوم باغبانی گیاهان دارویی و ادویه ای </strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۹۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۴۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محمدجواد</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سکوند صوفی آبادی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۹۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی </strong><strong data-mce-fragment="1"> </strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۹۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۸۷</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۱۶</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مجتبی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دیوانگاهی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۹۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی- زراعت </strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۹۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۸۸</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۸۲۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">عبدالکریم</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نگاری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۹۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهندسی  فناوری گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۹۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۰</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۴۶</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">معصومه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">رقوی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۹۸</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی مامایی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۹۸</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۳۶۹</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">امنه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محبی آشتیانی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۹۹</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۹۹</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۹۲۸</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ناهید</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">یزدانی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۰</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۰۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۴۲۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۲۴۲</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">راحله</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سلمانی ده شیخ</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۱</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی زیست شناسی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۰۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۴۵۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نسرین</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">خواجه زاده</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۲</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی روانشناسی سلامت</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۰۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۴۴۳</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">حلیمه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">صفدری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۳</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۰۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۵</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۷۲</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ایمان</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">معینی زاده</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهندسی  کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۰۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۳۴۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">امیر</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فلاح رستگار</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">&#8211;</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۰۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۲۹۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فاطمه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نجفی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۰۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۵</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۴۷</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سیدحمیدرضا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سلامت</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد علوم باغبانی- گیاهان دارویی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۰۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۶</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۷۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">معصومه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">باختررودی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۸</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">&#8211;</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۰۸</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۳۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">حسین</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">قوی پنجه</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۹</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">&#8211;</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۰۹</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۲۲</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۸۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کریمیان قاچکانلو</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مجتبی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۱۰</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۱۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۸۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">رامین</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سروی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۱۱</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی زراعت &#8211; علوم علف های هرز</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۱۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۲۷</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علی اصغر</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">پادارلو</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۱۲</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی مهندسی منابع طبیعی &#8211; محیط زیست</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۱۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۹۴۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سمانه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">برنا</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۱۳</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۱۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۲۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۵۵۶</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مریم</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">حیدرزاده حقیقی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۱۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کاردانی تکنسین پرستاری</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۱۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۷۵۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محترم</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">میرغلامی مشهد</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۱۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی پرستاری</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۱۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۲۱۹</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">زهرا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سرباز</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۱۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکترای تخصصی نانوفناوری دارویی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۱۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۷</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۱۲۵</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">اسما</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محمودی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۱۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی</strong> <strong data-mce-fragment="1"> زیست شناسی-  سیستماتیک گیاهی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۸۱۱۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۵۵</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۸۸۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">نرجس</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">عزیزی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۱۸</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی</strong> <strong data-mce-fragment="1"> شیمی آلی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۹۱۱۸</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۸۱۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">فاطمه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">معموری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۱۹</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد زراعت</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۹۱۱۹</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۵</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۵۰۸</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محمد علی </strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">عسکر زاده</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۲۰</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی ارشد فیتوشیمی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۹۱۲۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳۶۱</strong><sub data-mce-fragment="1">****</sub><strong data-mce-fragment="1">۴۷۸</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">زهرا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">افتخاری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۲۱</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1"> کارشناسی مهندسی شیمی- صنایع غذایی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۹۱۲۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۹۰۸</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۸۷</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهسا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سنگلکی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۲۲</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی مهندسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۹۱۲۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۹۵۹</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">عارفه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">گلشن</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۲۳</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی فرآوری محصولات شیلاتی </strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۹۱۲۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۹۵</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۸۸</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سعید</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">خواجوی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۲۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1"> کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۹۱۲۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۴۱</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ریحانه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">اکبری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۲۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۹۹۱۲۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۲۳</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">مهدی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">قنبری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۲۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1"> کارشناسی باغبانی -گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۴۰۰۱۲۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۳</strong><strong data-mce-fragment="1"><sub data-mce-fragment="1">****</sub></strong><strong data-mce-fragment="1">۶۴۶</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1"> مهری</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">شاهی ویرانی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۲۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1"> کارشناسی باغبانی -گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۴۰۰۱۲۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1">****</strong><strong data-mce-fragment="1">۷۰۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محبوبه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">قربانی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۲۸</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1"> کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۴۰۰۱۲۸</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۰۶</strong><strong data-mce-fragment="1">****</strong><strong data-mce-fragment="1">۸۱۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">زهره</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کلیدری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۲۹</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی</strong> <strong data-mce-fragment="1"> علوم و صنایع غذایی </strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۴۰۰۱۲۹</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۹</strong><strong data-mce-fragment="1">****</strong><strong data-mce-fragment="1">۴۳۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">شادی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">بصیری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۰</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی</strong> <strong data-mce-fragment="1"> علوم مرتع</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۴۰۰۱۳۰</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۸۵</strong><strong data-mce-fragment="1">****</strong><strong data-mce-fragment="1">۶۰۳</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">رضا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">یاری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۱</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دکتری تخصصی</strong> <strong data-mce-fragment="1"> فیزیولوژی گیاهان زراعی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۴۰۰۱۳۱</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۶۹</strong><strong data-mce-fragment="1">****</strong><strong data-mce-fragment="1">۲۷۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سیده محبوبه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">میرمیران</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۲</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی فناوری باغبانی -گیاهان دارویی و معطر</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۴۰۱۱۳۲</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۰</strong><strong data-mce-fragment="1">****</strong><strong data-mce-fragment="1">۰۳۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">سیده سمیه </strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">خلیلی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۳</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی تولید و بهره برداری  گیاهان دارویی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۴۰۱۱۳۳</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۵۷۴</strong><strong data-mce-fragment="1">****</strong><strong data-mce-fragment="1">۲۱۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">علی</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">حسینی</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۴</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی  شیمی صنایع غذایی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۴۰۱۱۳۴</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۴</strong><strong data-mce-fragment="1">****</strong><strong data-mce-fragment="1">۵۸۳</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">ریحانه</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">گهری</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۵</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">کارشناسی تولید و بهره برداری  گیاهان دارویی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۴۰۱۱۳۵</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۷۰</strong><strong data-mce-fragment="1">****</strong><strong data-mce-fragment="1">۳۵۰</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">محمود</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">وزبر نیا</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۶</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1"> دانشجوی دکتری تخصصی</strong> <strong data-mce-fragment="1"> شیمی مواد غذایی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۴۰۱۱۳۶</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۲۰۹</strong><strong data-mce-fragment="1">****</strong><strong data-mce-fragment="1">۳۶۱</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">خدائیان کریم</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">اعظم</strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۷</strong></p> </td> </tr> <tr data-mce-fragment="1"> <td width="320" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">دانشجوی دکتری تخصصی</strong> <strong data-mce-fragment="1"> زیست شناسی گیاهی- بوم شناسی</strong></p> </td> <td width="96" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۴۰۱۱۳۷</strong></p> </td> <td width="123" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۰۹۲</strong><strong data-mce-fragment="1">****</strong><strong data-mce-fragment="1">۷۰۴</strong></p> </td> <td width="85" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">رحمانی نیا</strong></p> </td> <td width="151" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">حسین </strong></p> </td> <td width="38" data-mce-fragment="1"> <p data-mce-fragment="1"><strong data-mce-fragment="1">۱۳۸</strong><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1">​</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span id="__caret">_</span>