کارگروه ارتباط با صنعت، دانشگاه و جامعه

۰۱

آقای دکتر حسن رخشنده

۰۲

آقای دکتر نژادمحمد نامقی

۰۳

آقای مهندس سعید امامی

۰۴

آقای مهندس مصطفی ولی نژاد

۰۵

آقای مهندس گازرانی

۰۶

آقای مهندس محمد جواد علیپور